Завантажити правила прийому 2013.rar [176,94 Kb] (cкачиваний: 231) 

Правила прийому

до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – серія АВ № 586066, дата отримання 14.09.2011 р., термін дії ліцензії до 01.07.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959.

1. Загальні положення

1.1. Одеська державна академія будівництва та архітектури (далі – Академія) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2. До Одеської державної академії будівництва та архітектури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до академії у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до Одеської державної академії будівництва та архітектури на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Академією гарантовано надання місць у гуртожитках для вступників, які цього потребують під час вступу.2. Вимоги до рівня освіти вступників


2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (див. додаток 2).

2.5. Одеська державна академія будівництва та архітектури здійснює прийом на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Порядок роботи приймальної комісії: щодня з 9.00 до 17.00 в термін проведення вступної кампанії 2012 року згідно затвердженого графіку роботи приймальної комісії, що оприлюднюється на інформаційних стендах та web-сайті Академії (www.ogasa.org.ua)..

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати творчі конкурси, що проводить Академія

17 липня 2012 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Академія

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення Академією вступних випробувань

21 - 31 липня

2012 року

21 - 31 липня 2012 року

Строки проведення Академією творчих конкурсів

10 - 31 липня

2012 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників:

- за державним замовленням

- за кошти фізичних та юридичних осіб
- не пізніше 11серпня;

- після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, не пізніше 25 серпня


- не пізніше 11 серпня;

- після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

Строки проведення академією вступних випробувань та творчих конкурсів

21 - 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників:

- за державним замовленням


- за кошти фізичних та юридичних осіб
- не пізніше 11 серпня;


- після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, не пізніше 25 серпня

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводяться в такі строки:

- на спеціальності „Архітектура будівель і споруд”, «Містобудування» та „Дизайн архітектурного середовища” прийом документів проводиться з 3 грудня до 16 грудня 2012 року, фахові вступні випробування з 17 грудня по 22 грудня, зарахування – до 28 грудня 2012 року;

- на інші спеціальності на денну форму навчання (та на заочну зі спеціальності „Економіка підприємства”) прийом документів проводиться з 2 липня до 20 липня, фахові вступні випробування з 21 липня до 31 липня, зарахування за державним замовленням – 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня;

- на заочну форму прийом документів проводиться з 3 грудня до 20 грудня 2012 року, фахові вступні випробування з 21 грудня по 25 грудня, зарахування – до 28 грудня 2012 року.

5. Порядок прийому заяв та документів для вступу до академії


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Академії в паперовій або в електронній формах. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Академії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2 В заяві вступники вказують напрям ( у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство ( паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3´4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роки.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Академії, або в порядку установленому законодавством. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Академії.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Академії:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше за їх вибором подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Академії.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном за їх вибором подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Академії.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до академії, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Академії, затвердженого цим наказом.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених пп. 5.7 - 5.10 розділу 5).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Академії допускає до участі у конкурсному відборі вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів, визначених переліком у додатку 3, з кількістю балів не нижче 124 – з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 – з профільних конкурсних предметів.

Академія за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, що зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 3. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет, із зазначених у додатку 3, обирається вступником.

Один з конкурсних предметів визначається як профільний (див. додаток 3).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікату з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього балу документу (додатку до документу) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами (п.9.2, п. 9.5). При цьому середній бал документу про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документу про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-ти бальною шкалою, вираховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пп. 5.7 - 5.10 розділу 5 цих Правил.

6.5. Відповідно до пункту 2.1 розділу 2 цих Правил для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Відповідно до пунктів 2.2 - 2.4 розділу 2 цих Правил для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Для вступників на напрями підготовки «Архітектура» та «Образотворче мистецтво» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр творчий конкурс проводиться в три етапи. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою, окремо за кожний етап творчого конкурсу.

6.7. Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних екзаменів та творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Академії.

При складанні творчого конкурсу для вступу на напрям «Архітектура» абітурієнт виконує завдання з наступних етапів: І – рисунок – модель архітектурної деталі (гіпсова капітель); ІІ – рисунок – класична скульптурна модель (антична гіпсова голова); ІІІ – композиція з геометричних фігур. Робота виконується олівцем.

При складанні творчого конкурсу для вступу на напрям «Образотворче мистецтво» абітурієнт виконує завдання з наступних етапів: І – живопис – натюрморт з натури (гіпсова голова), робота виконується кольоровими акварельними фарбами; ІІ – рисунок – класична скульптурна модель, робота виконується графітним олівцем; ІІІ – композиція з геометричних фігур.

6.8. Для конкурсного відбору осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовуються бали фахового вступного випробування.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводяться на основі фахових дисциплін, розділи яких виносяться на державну атестацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахові вступні випробування для даної категорії вступників проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями (крім напрямів «Архітектура» та «Образотворче мистецтво»).

При складанні фахового вступного випробування, при вступі на напрям «Архітектура», абітурієнт виконує завдання з архітектурної композиції. Робота виконується олівцем.

При складанні фахового вступного випробування, при вступі на напрям «Образотворче мистецтво», абітурієнт виконує завдання з художньої композиції. Робота виконується кольоровими акварельними фарбами.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно конкурсного бала.

Конкурсний бал складається із суми:

- балу фахового вступного випробування;

- середнього балу додатку до диплому молодшого спеціаліста спорідненого напряму підготовки.

6.9. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста), абітурієнти складають фахові вступні випробування. Фахові вступні випробування проводяться на основі фахових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалавра і оцінюються за п’ятибальною шкалою. Фахові вступні випробування для даної категорії вступників на всі спеціальності (крім спеціальності «Образотворче мистецтво») проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності "Образотворче мистецтво” проводяться у вигляді співбесіди.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра відповідно конкурсного бала.

Конкурсний бал складається із суми:

- балу фахового вступного випробування;

- балу вступного випробування з іноземної мови (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра);

- середнього балу додатку до диплому бакалавра (спеціаліста) спорідненого напряму підготовки;

- оцінки державної атестації за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (спеціаліста) (за наявності декількох оцінок береться середнє значення);

- показника рейтингу вступника (див. додаток 4).

6.10. Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час або особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, яка діє згідно Положення про апеляційну комісію. Апеляція вступника подається особисто в день проведення усного випробування а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції припиняють прийматися за годину до початку засідання апеляційної комісії академії. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її надання.

7. Цільовий прийом до Академії

7.1. Цільовий прийом до Академії організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Академії на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків від обсягу державного замовлення на напрям.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Академії особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому.


9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Академії за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі «Основи економіки» – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили один із підрозділів Центру доакадемічної освіти (підготовчі курси, підготовчі відділення) Академії, додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Таким правом користуються абітурієнти, що надають документи на основі повної загальної середньої освіти для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки. Підсумкова атестація проводиться в письмовій формі за тестовими технологіями з відповідних загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених переліком додатка 3.

Оцінка за підсумкову атестацію виставляється за 12-бальною шкалою. Додаткові бали вираховуються за такими критеріями оцінювання: при середньому балі підсумкової атестації – 10…12; 7…9; 4…6, а також не атестований, нараховуються додаткові бали 20; 15; 10; 0, відповідно.

9.6. Норма, визначена п. 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення довузівської підготовки Академії, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7 Кількість додаткових балів, визначених п. 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюються приймальною комісією Академії до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Академії.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11. Право на першочергове зарахування


11.1. Право на першочергове зарахування до академії мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- вступники, яким це право визначено Правилами прийому до академії за рішенням приймальної комісії.

11.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу.


12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Академії із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


13. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії та веб-сайті Академії.


14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу 15 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до приймальної комісії Академії.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу 15 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Академії);

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Академії;

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Академії, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Академії, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13 цих Правил.


16. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Академії у вигляді списку зарахованих за формою встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти .

16.3 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу 19 цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Академії квоти.


17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства


17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в межах обсягів державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Академії за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво», користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. При вступі до Академії на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Академією як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Академії у порядку, передбаченому для громадян України.

17.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання та закордонні українці, приймаються до Академії за вступними екзаменами, передбаченими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.6. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає іноземців на навчання згідно ліцензії на провадження освітянської діяльності.

До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн (дальнє та близьке зарубіжжя) незалежно від їх расової ознаки, статі, мови та відношення до релігії, інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Прийом громадян зарубіжних країн до Академії здійснюється:

- на підставі міжурядових угод, зовнішньоекономічних угод та планів культурної та наукової співпраці між Україною та зарубіжними країнами, Академією та ВНЗ-партнерами зарубіжних країн, загальнодержавних програм;

- за контрактами з фізичними та юридичними суб'єктами, які уклала Академія у особі ректора.

До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають освіту, що відповідає рівню повної загальної середньої освіти України або відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

На навчання до Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які не мають протипоказань для проживання в кліматичних умовах України і навчання за фахом.

Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання в Академії, повинні подати такі документи:

- копію документа про освіту з переліком вивчених предметів і отриманими на іспитах оцінками, яку завірив нотаріус;

- медичний сертифікат про стан здоров'я, який підтверджує відсутність захворювання на СНІД, а також можливість навчання в кліматичних умовах України, який завірено офіційним закладом охорони здоров'я на батьківщині громадянина;

- анкету встановленого зразку;

- копію документа про народження, завірену нотаріусом;

- страховий поліс, який забезпечує надання екстреної медичної допомоги;

- 6 фотокарток розміром 6×4 см;

- зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення в Україні встановленого зразку для іноземних громадян дальнього зарубіжжя.

Зазначені документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці зараховуються до Академії за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.


18. Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводила Академія) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Академії


19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Академії здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Відповідальний секретар

приймальної комісії П.Г. Курган


Додаток 1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та галузей знань (напрямів і спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Галузь знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0305

Економіка та підприємництво


8.03050401

Економіка підприємства

10

10

1

1

11230

5615

8.03050701

Маркетинг

5

0

1


11230

5615

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

10

-

1

-

10180

5615

0601

Будівництво та архітектура
8.06010101

Промислове та цивільне будівництво

30

30

1

1,5

10630

5315

8.06010102

Гідротехнічне будівництво

6

6

1

1,5

10030

5315

8.06010103

Міське будівництво та господарство

5

0

1

-

10630

5315

8.06010104

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

10

10

1

1,5

10630

5315

8.06010105

Автомобільні дороги та аеродроми

10

-

1

1,5

10630

5315

8.06010106

Мости і транспортні тунелі

5

-

1

-

10630

5315

8.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

15

15

1

1,5

10630

5315

0601

Будівництво та архітектура8.06010108

Водопостачання та водовідведення

10

10

1

1,5

10630

5315

8.06010201

Архітектура будівель і споруд

12

-

1,5

-

14090

-

8.06010301

Гідромеліорація

10

5

1

1,5

10630

5315

8.06010302

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

10

-

1

-

10630

5315

1801

Специфічні категорії

8.18010013

Управління проектами

40

-

1,5

-

11230


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузь знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0202

Образотворче мистецтво

7.02020501

Образотворче мистецтво

25

-

1

-

12700


0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства

100

100

1

1

10180

5065

7.03050701

Маркетинг

25

0

1

-

10180

5065

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

20

0

1

-

10180

5065

0601

Будівництво та архітектура

7.06010101

Промислове та цивільне будівництво

250

205

1

1,5

10030

5015

7.06010102

Гідротехнічне будівництво

54

44

1

1,5

10030

5015

7.06010103

Міське будівництво та господарство

75

75

1

1,5

10030

5015

0601

Будівництво та архітектура

7.06010104

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

60

50

1

1,5

10030

5015

7.06010105

Автомобільні дороги та аеродроми

50

50

1

1,5

10030

5015

7.06010106

Мости і транспортні тунелі

25

-

1

-7.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

110

90

1

1,5

10030

5015

7.06010108

Водопостачання та водовідведення

50

40

1

1,5

10030

5015

7.06010201

Архітектура будівель і споруд

70

-

1,5

-

13100


7.06010202

Містобудування

25

-

1,5

-7.06010203

Дизайн архітектурного середовища

25

-

1,5

-

13100


7.06010301

Гідромеліорація

50

30

1

1,5

10030

5015

7.06010302

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

50

-

1

-

10030

5015

0801

Геодезія та землеустрій

7.08010103

Землеустрій та кадастр

50

-

1

-

10030

5015

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0202

Мистецтво

6.020205

Образотворче мистецтво

25

-

4

-

9400

-

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

55

100

4

5

7700

4620

6.030507

Маркетинг

25

-

4

5

7700

4620

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

25

25

4

-

7700

4620

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

50

-

4

-

5950

-

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

690

690

4

4,5

8700

4650

6.060102

Архітектура

150

-

4,5

-

12100

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

135

160

4

4,5

8700

4650

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

50

50

4

4,5

8700

4650

* – вартість одного року навчання вказано станом на 2011 рік.

Ліцензований обсяг для прийому іноземних громадян - 150 осіб.

Додаток 2

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Держав-ного бюджету *

За кошти фізичних, юридич-них осіб *

Назва

Код

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

7

8

Образотворче мистецтво

5.02020501

6.020205

Образотворче мистецтво

2

3Декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

Дизайн

5.02020701

Театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504


6.030507

Економіка підприємства


Маркетинг

2

3Прикладна статистика

5.03050601

Фінанси і кредит

5.03050801

Бухгалтерський облік

5.03050901

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

2

3Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Будівництво та експлуатація будівель i споруд

5.06010101

6.060101

Будівництво

1 або 2

3Будівництво гідротехнічних споруд

5.06010103

Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010104

Виготовлення металевих конструкцій

5.06010100

Виготовлення будівельних деталей i конструкцій

5.06010107

Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів

5.06010109

Будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010110

Будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010111

Будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010112

Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання

5.06010113

Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції

5.06010114

Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

5.092125

(за переліком 1997 р)

Обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведення

5.06010301

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

6.060102

Архітектура

2

3,5Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

5.06010201

Архітектура будівель і споруд

5.120101

(за переліком 1997 р)

Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010302

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

1 або 2

3Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

1 або 2

3Землевпорядкування

5.08010102

Картографічні роботи

5.08010103

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

6.050503

Машинобудування

1 або 2

3За заочною формою навчання

Продовження додатку 2

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету *

За кошти фізичних, юридич-них осіб *

Назва

Код

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

7

8

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504


6.030507

Економіка підприємства


Маркетинг

2

4

Прикладна статистика

5.03050601

Фінанси і кредит

5.03050801

Бухгалтерський облік

5.03050901

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Будівництво та експлуатація будівель i споруд

5.06010101

6.060101

Будівництво

1 або 2

3,5

Будівництво гідротехнічних споруд

5.06010103

Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010104

Виготовлення металевих конструкцій

5.06010100

Виготовлення будівельних деталей i конструкцій

5.06010107

Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів

5.06010109

6.060101

Будівництво

1 або 2

3,5

Будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010110

Будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010111

Будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010112

Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання

5.06010113

Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції

5.06010114

Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

5.092125 (за переліком 1997 р)

Обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведення

5.06010301


Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010302

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

1 або 2

3,5* – кількість місць для навчання за кошти державного бюджету за кожним напрямом підготовки буде оголошено у червні 2012 р. на веб-сайті Академії (www.ogasa.org.ua).

Додаток 3

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних випробувань, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних випробувань, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових

категорій

1

2

3

4

5

6

Архітектура

6.060102

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика


124

3. Творчий конкурс (3 етапи)

Профільний

140 ( з кожного етапу)

Образотворче

мистецтво

6.020205

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Історія України


124

3. Творчий конкурс (3 етапи)

Профільний

140 ( з кожного етапу)

Будівництво

6.060101

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія


124

Гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хіміяІІІ


124

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або математика


124

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія


124

Маркетинг

6.030507

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія


124

Менеджмент

6.030601

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова


124

Машинобудування

6.050503

Встановлено 25 %

1. Українська мова та література


124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія


124


Додаток 4

Показники рейтингу вступника

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра

з/п

Вид діяльності

Кількість

балів

Примітка


1. Наукова діяльність1.1

Призер міжнародних, всеукраїнських турів олімпіади, оглядів-конкурсів проектів, професійних виставок та фотовиставок

0,5**

За фактом

1.2

Призер обласних та міських турів фахових олімпіад, оглядів-конкурсів проектів, професійних виставок та фотовиставок

0,3**

За фактом

1.3

Призер вузівських турів олімпіад, оглядів-конкурсів проектів, професійних виставок та фотовиставок

0,2**

За фактом

1.4

Автор (співавтор) друкованих публікацій в наукових виданнях

0,1

за кожну

Не більше 0,5 балу (незалежно від кількості)

1.5

Учасник наукових конференцій (виступ з доповіддю).

0,1

за кожну

Не більше 0,3 балу

(незалежно від кількості)


2. Громадська діяльність2.1


Голова профбюро інституту (факультету),

голова студ. ради гуртожитку, член профкому студентів академії, голова студ. самоврядування

0,15

За рік

2.2

Член студ. ради гуртожитку, староста поверху

0,1

За рік

2.3

Член профбюро інституту (факультету), член оперативного загону гуртожитку,


0,10


За рік

2.4

Староста групи

0,15

За рік


3. Спортивна та культурно-масова діяльність3.1

Член збірної команди України

0,20*

За рік

3.2

Член збірних команд області, міста

0,15*

За рік

3.3

Член збірної команди академії

0,10*

За рік

3.4

Член збірної команди інституту (ф-ту)

0,05*

За рік


* – за рік спортивної та культурно-масової діяльності нараховується тільки одна (більша) преміальна надбавка (у сумі не більше 0,5).

**– незалежно від кількості турів олімпіади, оглядів-конкурсів; конкурсів проектів, професійних виставок та фотовиставок .

Загальна кількість балів за показниками рейтингу ( за всіма видами діяльності ) не повинна перевищувати 1 бал.

До рейтингу додається 0,1 бал за кожну подяку.

З рейтингу знімається 0,2 бал за кожну догану.


Додаток 5

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

4

124,0

8

162,0

1,1

106,6

4,1

125,0

8,1

163,0

1,2

107,2

4,2

125,9

8,2

163,9

1,3

107,8

4,3

126,9

8,3

164,9

1,4

108,4

4,4

127,8

8,4

165,8

1,5

109,0

4,5

128,8

8,5

166,8

1,6

109,6

4,6

129,7

8,6

167,7

1,7

110,2

4,7

130,7

8,7

168,7

1,8

110,8

4,8

131,6

8,8

169,6

1,9

111,4

4,9

132,6

8,9

170,5

2

112,0

5

133,5

9

171,5

2,1

112,6

5,1

134,5

9,1

172,4

2,2

113,2

5,2

135,4

9,2

173,4

2,3

113,8

5,3

136,4

9,3

174,3

2,4

114,4

5,4

137,3

9,4

175,3

2,5

115,0

5,5

138,3

9,5

176,2

2,6

115,6

5,6

139,2

9,6

177,2

2,7

116,2

5,7

140,2

9,7

178,1

2,8

116,8

5,8

141,1

9,8

179,1

2,9

117,4

5,9

142,1

9,9

180,0

3

118,0

6

143,0

10

181,0

3,1

118,6

6,1

144,0

10,1

181,9

3,2

119,2

6,2

144,9

10,2

182,9

3,3

119,8

6,3

145,9

10,3

183,8

3,4

120,4

6,4

146,8

10,4

184,8

3,5

121,0

6,5

147,8

10,5

185,7

3,6

121,6

6,6

148,7

10,6

186,7

3,7

122,2

6,7

149,7

10,7

187,6

3,8

122,8

6,8

150,6

10,8

188,6

3,9

123,4

6,9

151,6

10,9

189,5

7

152,5

11

190,5

7,1

153,5

11,1

191,4

7,2

154,4

11,2

192,4

7,3

155,4

11,3

193,3

7,4

156,3

11,4

194,3

7,5

157,3

11,5

195,2

7,6

158,2

11,6

196,2

7,7

159,2

11,7

197,1

7,8

160,1

11,8

198,1

7,9

161,1

11,9

199,0

12

200,0


Вартість навчяння