Правила прийому

в Одеську державну академію будівництва та архітектури в 2013 році

 

Правила прийому 

doc [216 Kb] (cкачиваний: 1061)

pdf [211,7 Kb] (cкачиваний: 402) 

 

Додатки:

Додаток 1:  

doc [164 Kb] (cкачиваний: 894)
pdf [205,67 Kb] (cкачиваний: 281) 

Додаток 2: 

doc [31,5 Kb] (cкачиваний: 457)

pdf [91,64 Kb] (cкачиваний: 154)

Додаток 3:

doc [208 Kb] (cкачиваний: 523)

pdf [228,79 Kb] (cкачиваний: 187) 

Додаток 4:

doc [110,5 Kb] (cкачиваний: 434)

pdf [153,17 Kb] (cкачиваний: 145) 

Додаток 5:

doc [118,5 Kb] (cкачиваний: 435)

pdf [162,87 Kb] (cкачиваний: 147) 

Додаток 6:

doc [26,5 Kb] (cкачиваний: 333)

pdf [97,35 Kb] (cкачиваний: 119) 

Додаток 7,8:

doc [151,65 Kb] (cкачиваний: 405)
pdf [153,5 Kb] (cкачиваний: 161)

Додаток 9:

doc [56 Kb] (cкачиваний: 328)
pdf [177,13 Kb] (cкачиваний: 148)

Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії будівництважжж та архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України –  серія АВ № 072628, дата отримання 14.08.2012 р., термін дії ліцензії до 01.07.2017 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214.

І. Загальні положення

1.1.  Одеська державна академія будівництва та архітектури (далі – Академія) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2.  До Одеської державної академії будівництва та архітектури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3.  Прийом до Одеської державної академії будівництва та архітектури на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4.  Академією гарантовано надання місць у гуртожитках для вступників, які цього потребують під час вступу.

 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (додаток 4).

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб (див. додаток 4).

2.4. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (див. додаток 3).

2.5. Одеська державна академія будівництва та архітектури здійснює прийом на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

 

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється:

 - за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 - за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

 - за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується  висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1 Порядок  роботи приймальної комісії:  щодня з 9.00 до 17.00 в термін проведення  вступної кампанії 2013 року згідно затвердженого графіку роботи приймальної комісії, що оприлюднюється на інформаційних стендах та web-сайті Академії (www.ogasa.org.ua).

  4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

1

2

3

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати творчі конкурси, що проводить Академія

20 липня 2013 року

_

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Академія

20 липня 2013 року

20 липня 2013 року


   Продовження таблиці

1

2

3

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення Академією вступних випробувань

21 - 31 липня

2013 року

21 - 31 липня 2013 року

Строки проведення Академією творчих конкурсів (три сесії)

11 - 31 липня

2013 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників:

 

 

 

- за державним замовленням

11серпня;

 

- за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 25 серпня

 

- за державним замовленням – 11 серпня;

 

- за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 25 серпня

 

  4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2013 року

Строки проведення академією вступних випробувань та творчих конкурсів

21 - 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників:

 

 

 

- за державним замовленням – 11 серпня;

 

- за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 25 серпня

  4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводяться в такі строки: 

-  на спеціальності „Архітектура будівель і споруд”, «Містобудування» та „Дизайн архітектурного середовища” прийом документів проводиться з 2 грудня до 14 грудня 2013 року, фахові вступні випробування  з 16 грудня по 21 грудня, зарахування – до 27 грудня 2013 року;

-  на інші спеціальності на денну форму навчання (та на заочну зі спеціальності „Економіка підприємства”) прийом документів проводиться з 1 липня до 20 липня 2013 року, фахові вступні випробування з 21 липня до 31 липня 2013 року, зарахування за державним замовленням – 11 серпня 2013 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня 2013 року;

-  на заочну форму прийом документів проводиться з 2 грудня до 18 грудня 2013 року, фахові вступні випробування  з 19 грудня по 24 грудня, зарахування – до 27 грудня 2013 року.

 

V. Порядок прийому заяв та документів для вступу до академії

 

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Академії в паперовому або в електронному вигляді. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Академії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники зазначають напрям ( у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

•  документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • медичну довідку за формою 086-о;
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

•  документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного  оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3´4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 роки.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії, або в порядку установленому законодавством. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7.  Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Академії.

5.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Академії в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 - військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

 - особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше за їх вибором подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Академії.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном за їх вибором подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Академії.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Академії, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронному вигляді (див. додаток 9) подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Академії, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №1902/22214.

5.13. Вступник може подати заяву  в паперовому або електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим п. 6.1 розділу VI).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі за допомогою  Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної державної електронної бази з питань освіти про недостовірність інформації, поданої вступником, до академії, є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

 

6.1. Приймальна комісія Академії допускає до участі у конкурсному відборі вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів Зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів дивись додаток 5), з кількістю балів не нижче 124 – з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 – з профільних конкурсних предметів.

Академія за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до академії, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, що зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 3. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет, із зазначених у додатку 5, обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 5.

Один з конкурсних предметів визначається як профільний (див. додаток 5).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікату з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього балу документу (додатку до документу) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до Академії (п.9.2, п. 9.5). При цьому середній бал документу про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 8 до цих Правил та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документу про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-ти бальною шкалою, вираховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пп. 5.7 - 5.10  розділу V цих Правил.

6.5. Відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ цих Правил для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії.

Відповідно до пунктів 2.2 - 2.4 розділу ІІ цих Правил для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Для вступників на напрями підготовки «Архітектура» та «Образотворче мистецтво» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр творчий конкурс проводиться у три сесії. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою, окремо за кожну сесію творчого конкурсу.

6.8. Програми вступних випробувань та творчих конкурсів розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань та творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Академії.

При складанні творчого конкурсу для вступу на напрям «Архітектура» абітурієнт виконує завдання з наступних сесій: 

І –  рисунок – модель архітектурної деталі (гіпсова капітель); 

ІІ – рисунок – класична скульптурна модель  (антична гіпсова голова);

ІІІ – композиція з геометричних фігур.

 Роботи виконуються олівцем.

При складанні творчого конкурсу для вступу на напрям «Образотворче мистецтво» абітурієнт виконує завдання з наступних сесій: 

 І – рисунок – класична скульптурна модель (гіпсова голова), робота виконується графітним олівцем; 

ІІ –  живопис – натюрморт з гіпсовою головою, робота виконується акварельними фарбами; 

ІІІ – композиція – людина в інтер’єрі (1-3 фігурна), робота виконується акварельними фарбами або гуашшю.

6.9. Для конкурсного відбору осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовуються бали фахового вступного випробування.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводяться на основі фахових дисциплін, розділи яких виносяться на державну атестацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахові вступні випробування для даної категорії вступників проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями (крім напрямів «Архітектура» та «Образотворче мистецтво»).

При складанні фахового вступного випробування, при вступі на напрям «Архітектура», абітурієнт виконує завдання з архітектурної композиції. Робота виконується олівцем.

При складанні фахового вступного випробування, при вступі на напрям «Образотворче мистецтво», абітурієнт виконує завдання – натюрморт з гіпсовою головою. Робота виконується акварельними фарбами.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно конкурсного бала.

  Конкурсний бал складається із суми:

  - балу фахового вступного випробування;

  - середнього балу додатку до диплому молодшого спеціаліста спорідненого напряму підготовки.

6.10. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним Правилами прийому до Академії та вноситься до Єдиної бази.

6.11. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.

6.12. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста), абітурієнти складають фахові вступні випробування.

Фахові вступні випробування проводяться на основі фахових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалавра і оцінюються за п’ятибальною шкалою. Фахові вступні випробування для даної категорії вступників на всі спеціальності (крім спеціальності «Образотворче мистецтво») проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності "Образотворче мистецтво” проводяться у вигляді співбесіди.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра відповідно конкурсного бала.

  Конкурсний бал складається із суми:

  - балу фахового вступного випробування;

  - балу вступного випробування з іноземної мови (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра);

  - середнього балу додатку до диплому бакалавра (спеціаліста) спорідненого напряму підготовки; 

   - оцінки державної атестації за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (спеціаліста) (за наявності декількох оцінок береться середнє значення);

  - показника рейтингу вступника (див. додаток 7).

6.13. Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.14. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час або особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.16. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджується ректором.

Апеляція вступника подається особисто в день проведення усного випробування а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції припиняють прийматися за годину до початку засідання апеляційної комісії академії. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її надання.

 

VII. Цільовий прийом до Академії

 

7.1. Цільовий прийом до Академії організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Академії на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків від обсягу державного замовлення на напрям, але не менше одного місця.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIII. Зарахування за співбесідою

 

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Академії особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 

9.1. Зараховуються до Академії за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;
  •  історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «мистецтво».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 5 Правил прийому.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили один із підрозділів Центру доакадемічної освіти (підготовчі курси, підготовчі відділення) Академії, додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Таким правом користуються абітурієнти, що подають документи на основі повної загальної середньої освіти для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (див. додаток 6). Підсумкова атестація проводиться в письмовій формі за тестовими технологіями з відповідних загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених переліком додатка 5.

Оцінка за підсумкову атестацію виставляється за 12-бальною шкалою. Додаткові бали вираховуються за такими критеріями оцінювання: при середньому балі підсумкової атестації – 11…12 нараховується «20» балів ; 9…10 – «18»; 6…8 – «15»; 3…5 – «10»; 1…2 – «0» балів (не атестований).

9.6. Норма, визначена п. 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення довузівської підготовки, які мають ліцензію на здійснення підготовки до Академії, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7  Кількість додаткових балів, визначених п. 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюються приймальною комісією Академії до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

 

 

X. Зарахування поза конкурсом

 

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05  квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією Академії за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Академії, але не менше одного місця.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які відносяться до категорій, зазначених у п.10.1., які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, відповідно до  конкурсного балу.

 

XI. Право на першочергове зарахування

 

11.1. Право на першочергове зарахування до академії мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

11.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу.

 

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій, визначених у розділах ІХ, Х, ХІІІ  цих Правил.

   12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

-наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії (в межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті Академії (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

 

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

 

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Академії.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Академії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до Академії.

 

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 

14.1. Особи, які подали заяви в паперовому вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу ХV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів передбачених Правилами прийому до Академії, до приймальної комісії Академії.

Особи, які подали заяви в електронному вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу  ХV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії Академії, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Академії здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази.

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до приймальної (відбіркової) комісії Академії);

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Академії;

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списків рекомендованих для зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 15.1 цього розділу. Рекомендовані до зарахування вступники, які у строки, визначені пунктами 15.1. і 15.2. цих Правил прийому до Академії, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до Академії, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Академії, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІІ цих Правил.

 

XVI. Наказ про зарахування

 

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Академії  у вигляді списку зарахованих.

16.2 Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази Академією, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу ХІХ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені місця може проводитись зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування) у Академії відповідно до конкурсного балу.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Академії квоти.

Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до  рейтингового списку вступників.

Договір з боку замовника про навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після надання рекомендації для зарахування на навчання. Оплата навчання здійснюється, після видання наказу про зарахування згідно з договором, укладеним сторонами.

 

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

 

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05 серпня 1998 року № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  в межах обсягів державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Академії за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво», користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також яким надано статус біженця, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Академії за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до Академії для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

17.5. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених Академії квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених Академією з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 01 листопада 2013 року. 

17.6. При вступі до Академії на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Академією як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Академії у порядку, передбаченому для громадян України.

17.8. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання та закордонні українці, приймаються до Академії за вступними екзаменами, передбаченими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.9. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає іноземців на навчання згідно ліцензії на провадження освітянської діяльності. Підготовка іноземних громадян здійснюється за всіма акредитованими напрямами (спеціальностями).

До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн (дальнє та близьке зарубіжжя) незалежно від їх расової ознаки, статі, мови та відношення до релігії, інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Прийом громадян зарубіжних країн до Академії здійснюється:

-  на підставі міжурядових угод, зовнішньоекономічних угод та планів  культурної та наукової співпраці між Україною та зарубіжними країнами, Академією та ВНЗ-партнерами зарубіжних країн, загальнодержавних програм;

-  за контрактами з фізичними та юридичними суб'єктами, які уклала Академія у особі ректора.

До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають освіту, що відповідає рівню повної загальної середньої освіти України або відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

На навчання до Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які не мають протипоказань для проживання в кліматичних умовах України і навчання за фахом.

Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання в Академії, повинні подати такі документи:

- копію документа про освіту з переліком вивчених предметів і отриманими на іспитах оцінками, яку завірив нотаріус;

- медичний сертифікат про стан здоров'я, який підтверджує відсутність захворювання на СНІД, а також можливість навчання  в кліматичних умовах України, який завірено офіційним закладом охорони здоров'я на батьківщині громадянина;

- анкету встановленого зразку;

- копію документа про народження, завірену нотаріусом;

- страховий поліс, який забезпечує надання екстреної медичної допомоги;

- 10 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

- зворотній квиток з відкритою датою повернення на  батьківщину терміном до одного року;

- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення в Україні встановленого зразку для іноземних громадян дальнього зарубіжжя.

Зазначені документи повинні бути засвідчені відповідно до   законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

Іноземці зараховуються до Академії за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

Прийом заяв та документів для іноземних громадян здійснюється з 01.06.2013 року до 01.09.2013 року для видачі запрошень на навчання та прибуття до Академії.

Зарахування до Академії здійснюється з 01.08.2013 року до 01.11.2013 року на підставі укладених договорів та за  результатами співбесіди.

 

XVIII. Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників

 

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять та/або не виконали  умов контракту протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводила Академія) і не пройшли за конкурсом на навчання. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до Академії або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Академії

 

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до академії може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Академії здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти і з зазначенням пріоритетів відповідно до розділів VII, VIII, IX, XI, XIX цих Правил, зокрема в інформаційній системі «Конкурс». Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази в порядку, визначеному Адміністратором (розпорядником) Єдиної бази з  зазначенням пріоритетів відповідно VII, VIII, IX, XI, XIX до розділів цих Правил.

 

Правила прийому 

doc [216 Kb] (cкачиваний: 1061)

pdf [211,7 Kb] (cкачиваний: 402) 

 Додатки:

Додаток 1:  

doc [164 Kb] (cкачиваний: 894)
pdf [205,67 Kb] (cкачиваний: 281) 

Додаток 2: 

doc [31,5 Kb] (cкачиваний: 457)

pdf [91,64 Kb] (cкачиваний: 154)

Додаток 3:

doc [208 Kb] (cкачиваний: 523)

pdf [228,79 Kb] (cкачиваний: 187) 

Додаток 4:

doc [110,5 Kb] (cкачиваний: 434)

pdf [153,17 Kb] (cкачиваний: 145) 

Додаток 5:

doc [118,5 Kb] (cкачиваний: 435)

pdf [162,87 Kb] (cкачиваний: 147) 

Додаток 6:

doc [26,5 Kb] (cкачиваний: 333)

pdf [97,35 Kb] (cкачиваний: 119) 


Додаток 7,8:

doc [151,65 Kb] (cкачиваний: 405)
pdf [153,5 Kb] (cкачиваний: 161)

Додаток 9:

doc [56 Kb] (cкачиваний: 328)
pdf [177,13 Kb] (cкачиваний: 148)