Правила прийому
до Одеської державної академії будівництва та архітектури у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки – серія АВ № 395884, дата отримання 30.07.2008 р., термін дії ліцензії до 01.07.2013 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 р. за № 999/18294.

1. Загальні положення
1.1.Одеська державна академія будівництва та архітектури (далі – Академія) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
1.2.До Одеської державної академії будівництва та архітектури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.3.Прийом до Одеської державної академії будівництва та архітектури на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.4.Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку Академії гарантовано.
2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
2.4. Одеська державна академія будівництва та архітектури має право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
3. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо він раніше не здобув і не здобуває на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів
1 липня 2011 року
1 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить академія відповідно до п.п. 7.1 – 7.4.
22 липня 2011 року
22 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати творчі конкурси, що проводить академія
17 липня 2011 року
-
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2011 року
30 липня 2011 року
Строки проведення академією вступних випробувань відповідно до п.п. 7.1 – 7.4.
23 – 31 липня 2011 року
23 – 30 липня 2011 року
Строки проведення академією творчих конкурсів
10 – 31 липня 2011 року
-
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківcenter>
1 серпня 2011 року
1 серпня 2011 року
Терміни зарахування вступників:

-за державним замовленням
-за кошти фізичних та юридичних осіб
- не пізніше 10 серпня;
– після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня
- не пізніше 10 серпня;
– після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 14 серпня
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів
1 липня 2011 року
1 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів
22 липня 2011 року
22 липня 2011 року
Строки проведення академією вступних випробувань та творчих конкурсів
23 – 31 липня 2011 року
23 – 31 липня 2011 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківcenter>
1 серпня 2011 року
1 серпня 2011 року
Терміни зарахування вступників:

-за державним замовленням
-за кошти фізичних та юридичних осіб
- не пізніше 10 серпня;
– після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня
- не пізніше 15 серпня;
– після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 30 серпня
4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться в такі строки: -на спеціальності „Архітектура будівель та споруд” та „Дизайн архітектурного середовища” прийом документів проводиться з 5 грудня до 20 грудня 2011 року, фахові вступні випробування з 21 грудня по 23 грудня, зарахування – до 28 грудня 2011 року; -на інші спеціальності на денну форму навчання (а також на заочну для спеціальності „Економіка підприємства”) прийом документів проводиться з 1 липня до 22 липня, фахові вступні випробування з 23 липня до 31 липня, зарахування за державним замовленням - 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня; -на заочну форму прийом документів проводиться з 5 грудня до 20 грудня 2011 року, фахові вступні випробування з 21 грудня по 23 грудня, зарахування – до 28 грудня 2011 року.
5. Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів
5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Академії, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.
5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:
•документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
•сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
•медичну довідку за формою 086-о;
•паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти.
5.3. До заяви вступник додає:
•документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
•сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або завірені копії;
•медичну довідку за формою 086-о або її копію;
•шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.
5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Академії, або в установленому законодавством порядку.
5.7. Особи, зазначені у пунктах 7.1 - 7.4 розділу 7 цих Правил, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в Академії.
5.8. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.
5.9. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених п. 6.1. розділу 6).
5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
5.11. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії.
5.12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
5.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
6. Організація і проведення конкурсу
6.1. Приймальна комісія Академії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з конкурсних предметів. Академія за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 3. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 3 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 3 або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу. Один з конкурсних предметів визначається як профільний (див. додаток 3).
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 7.1 - 7.4 розділу 7 цих Правил.
6.5. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється з урахуванням таких вимог.
Особи, які здобули освітньо – кваліфікаційний рівень бакалавра в Академії або іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення, беруть участь у фахових вступних випробуваннях.
Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.
6.6. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
7. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Академії або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).
7.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Академії в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
7.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в академії за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.
7.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в Академії за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
8. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів
8.1. Для проведення відповідно до пункту 2.1 розділу 2 цих Правил вступних екзаменів для відповідних категорій вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 розділу 2 цих Правил фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.
8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.
8.3. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтаі Академії.
При складанні вступного випробування з рисунка абітурієнт виконує рисунок моделі архітектурної деталі (гіпсова капітель) та рисунок класичної скульптурної моделі (антична гіпсова голова). Робота виконується олівцем.
При складанні вступного випробування з живопису абітурієнт виконує завдання – натюрморт з натури (гіпсова голова). Робота виконується кольоровими акварельними фарбами.
8.4. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра проводяться на основі фахових дисциплін, розділи яких виносяться на державну атестацію освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і оцінюються за п’ятибальною шкалою. Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра для спеціальності “Архітектура будівель та споруд” і „Дизайн архітектурного середовища” проводяться у вигляді співбесіди.
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра для інших спеціальностей проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.
Особи, які успішно витримали вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо – професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра відповідно конкурсного бала.
Конкурсний бал складається із суми:
- бала фахового вступного випробування;
- бала вступного випробування з іноземної мови (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра);
- середнього бала за навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (спеціаліста);
- оцінки державної атестації за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (спеціаліста);
- показника рейтингу вступника (див. додаток 4).
8.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується бали фахового вступного випробування.
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводяться на основі фахових дисциплін, розділи яких виносяться на державну атестацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Фахові вступні випробування для даної категорії вступників проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.
8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
8.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, яка діє згідно Положення про апеляційну комісію.
9. Цільовий прийом до Академії
9.1. Цільовий прийом до Академії організовується:
- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
9.2. Особи, які вступають до Академії на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
9.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків.
9.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.
9.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
10. Зарахування за співбесідою
10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Академії особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
10.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.
11. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
11.1. Зараховуються до Академії за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
11.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво».
11.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
11.4. Норма, визначена пунктами 11.1-11.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
11.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) Академії, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Академії для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) Академії додається 20 балів за умови задовільної підсумкової атестації (для 200 бальної шкали – 124 і більше, для 12-бальної – 4 і більше балів).
11.6. Норма, визначена пунктом 11.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки академії, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.
12. Зарахування поза конкурсом
12.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
12.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією академії за погодженням з Міністерством освіти і науки України і складає 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Академії.
У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 12.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
13. Право на першочергове зарахування
13.1. Право на першочергове зарахування до академії мають:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
- вступники, яким це право визначено Правилами прийому до академії за рішенням приймальної комісії.
13.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 13.1 цього розділу.
14. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
14.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
14.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
- учасники міжнародних олімпіад;
- вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
14.3. У межах кожної зазначеної в пункті 14.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
14.4. У рейтинговому списку зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза конкурсом;
- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
- наявність права на першочергове зарахування.
14.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Академії із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
15. Надання рекомендацій для зарахування
15.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
15.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
15.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.
15.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Академії.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
15.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія Академії розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
16. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
16.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 17.1, 17.2 розділу 17 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії Академії.
16.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
16.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
17. Коригування списку рекомендованих до зарахування
17.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Академії здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
- оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
- відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
- формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.
17.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.
17.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Академії, але не пізніше 25 серпня.
17.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 15 цих Правил.
18. Наказ про зарахування
18.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Академії.
18.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.
18.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Академії квоти.
19. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
19.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.
19.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
19.3. При вступі до Академії на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Академією як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
19.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Академії у порядку, передбаченому для громадян України.
19.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Академії за вступними екзаменами, передбаченими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.
19.6. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає іноземців на навчання згідно ліцензії на провадження освітянської діяльності.
До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн (дальнє та близьке зарубіжжя) незалежно від їх расової ознаки, статі, мови та відношення до релігії, інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.
Прийом громадян зарубіжних країн до Академії здійснюється:
- на підставі міжурядових угод, зовнішньоекономічних угод та планів культурної та наукової співпраці між Україною та зарубіжними країнами, Академією та вузами-партнерами зарубіжних країн, загальнодержавних програм;
- за контрактами з фізичними та юридичними суб'єктами, які уклала Академія у особі ректора.
До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають освіту, що відповідає рівню повної загальної середньої освіти України або відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.
На навчання до Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які не мають протипоказань для проживання в кліматичних умовах України і навчання за фахом.
Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання в Академії, повинні подати такі документи:
- копію документа про освіту з переліком вивчених предметів і отриманими на іспитах оцінками, яку завірив нотаріус;
- медичний сертифікат про стан здоров'я, який підтверджує відсутність захворювання на СНІД, а також можливість навчання в кліматичних умовах України, який завірено офіційним закладом охорони здоров'я на батьківщині громадянина;
- анкету встановленого зразку;
- копію документа про народження, завірену нотаріусом;
- страховий поліс, який забезпечує надання екстреної медичної допомоги;
- 6 фотокарток розміром 6×4 см;
- зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;
- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення в Україні встановленого зразку для іноземних громадян дальнього зарубіжжя.
Зазначені документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Іноземці зараховуються до Академії за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.
20. Додаткове зарахування Академії та зберігання робіт вступників
20.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводила Академія) і не пройшли за конкурсом на навчання.
20.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
21. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Академії
21.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.
21.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.
21.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
21.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.
21.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи "Конкурс".
 
Відповідальний секретар приймальної комісії
 
П.Г. Курган
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Напрями підготовкиСпеціальностіЛіцензовані обсягиНормативні терміни
навчання
Вартість одного року
навчання, грн.
КодНазваКодНазваДенна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
0000Специфічні категорії000003Управління проектами4001.5-  
0501Економіка і підприємництво050107Економіка підприємства101011   
0921Будівництво092101Промислове та цивільне будівництво303011.5   
092102Гідротехнічне будівництво6611.5  
092103Міське будівництво та господарство501-  
092104Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів101011.5  
092108Теплогазопостачання і вентиляція151511.5  
0926Водні ресурси092601 Водопостачання та водовідведення101011.5  
092602Гідромеліорація10 511.5  
1201Архітектура 120101 Архітектура будівель і споруд1201.5-  
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Напрями підготовкиСпеціальностіЛіцензовані обсягиНормативні терміни
навчання
Вартість одного року
навчання, грн.
КодНазваКодНазваДенна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
0501Економіка і підприємництво050107Економіка підприємства10010011   
0709Геодезія, картографія та землевпорядкування070904Землевпорядкування та кадастр5001-  
0921Будівництво092101Промислове та цивільне будівництво25020511.5   
092102Гідротехнічне будівництво544411.5  
092103Міське будівництво та господарство757511.5  
092104Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів605011.5  
092105Автомобільні дороги та аеродроми505011.5  
092108Теплогазопостачання і вентиляція11010011.5  
0926Водні ресурси092601 Водопостачання та водовідведення505011.5  
092602Гідромеліорація50 3011.5  
1201Архітектура 120101 Архітектура будівель і споруд7001.5-  
120103Дизайн архітектурного середовища25 01.5-  
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знаньНапрями підготовкиЛіцензовані обсягиНормативні терміни
навчання
Вартість одного року
навчання, грн.
КодНайменуванняКодНазваДенна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
0202Мистецтво020205Образотворче мистецтво2504-   
0305Економіка і підприємництво030504Економіка підприємства5510045  
030507Маркетинг2504-  
0306Менеджмент і адміністрування030601Менеджмент2504-  
0601Будівництво та архітектура060101 Будівництво69069044.5  
060102Архітектура150 04.5-  
060103Гідротехніка (водні ресурси)135 16044.5  
0801Геодезія та землеустрій 080101 Геодезія, картографія та землеустрій50504-  
Ліцензований обсяг для прийому іноземних громадян - 150 осіб.
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаНапрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра КурсТермін навчання Кількість місць
НазваКодКодНазва За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб
Образотворче мистецтво5.02020501 6.020205Образотворче мистецтво23  
Декоративно-прикладне мистецтво5.0202080123  
Дизайн5.0202070123  
Театрально-декораційне мистецтво5.0202010223  
Економіка підприємства5.030504016.030504Економіка підприємства23  
Прикладна статистика5.0305060123  
Фінанси і кредит5.0305080123  
Бухгалтерський облік5.0305090123  
Маркетингова діяльність5.030507016.030507Маркетинг23  
Комерційна діяльність5.0305070223  
Організація виробництва5.030601016.030601Менеджмент23  
Організація обслуговування на транспорті5.0306010223  
Будівництво та експлуатація будівель i споруд5.060101016.060101Будівництво1або23  
Будівництво гідротехнічних споруд5.060101031або23  
Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення5.060101041або23  
Виготовлення металевих конструкцій5.060101001або23  
Виготовлення будівельних деталей i конструкцій5.060101071або23  
Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів5.060101091або23  
Будівництво мостів та інших штучних споруд5.060101101або23  
Будівництво тунелів та метрополітенів5.060101111або23  
Будівництво теплових і атомних електростанцій5.060101121або23  
Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання5.060101131або23  
Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції5.060101141або23  
Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання5.092125 (за переліком 1997 р)1або23  
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн5.060101156.060102Архітектура23.5  
Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр5.0601020123.5  
Архітектура будівель і споруд5.120101(за переліком 1997 р)23.5  
Обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведення5.060103016.060103Гідротехніка (водні ресурси)1або23  
Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд5.060103021або23  
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання5.080101016.080101Геодезія, картографія та землеустрій1або23  
Землевпорядкування5.080101021або23  
Картографічні роботи5.080101031або23  
За заочною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаНапрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра КурсТермін навчання Кількість місць
НазваКодКодНазва За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб
Економіка підприємства5.03050401 6.030504Економіка підприємства24  
Прикладна статистика5.0305060124  
Фінанси і кредит5.0305080124  
Бухгалтерський облік5.0305090124  
Будівництво та експлуатація будівель i споруд5.060101016.060101Будівництво1або23.5  
Будівництво гідротехнічних споруд5.060101031або23.5  
Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення5.060101041або23.5  
Виготовлення металевих конструкцій5.060101001або23.5  
Виготовлення будівельних деталей i конструкцій5.060101071або23.5  
Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів5.060101091або23.5  
Будівництво мостів та інших штучних споруд5.060101101або23.5  
Будівництво тунелів та метрополітенів5.060101111або23.5  
Будівництво теплових і атомних електростанцій5.060101121або23.5  
Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання5.060101131або23.5  
Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції5.060101141або23.5  
Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання5.092125 (за переліком 1997 р)1або23.5  
Обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведення5.060103016.060103Гідротехніка (водні ресурси)1або23.5  
Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд5.060103021або23.5  
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавраПерелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів)Статус предметуМінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
НазваКод
Архітектура6.0601021. Українська мова та література 124
2. МатематикаНепрофільний124
3. Творчий конкурс Профільний124
Образотворче мистецтво6.0202051. Українська мова та література 124
2. Історія УкраїниНепрофільний124
3. Творчий конкурс Профільний124
Будівництво6.0601011. Українська мова та література 124
2. МатематикаПрофільний124
3. Фізика або хіміяНепрофільний124
Гідротехніка (водні ресурси)6.0601031. Українська мова та література 124
2. МатематикаПрофільний124
3. Фізика або хіміяНепрофільний124
Геодезія, картографія та землеустрій6.080101 1. Українська мова та література 124
2. ГеографіяПрофільний124
3. Історія України або математикаНепрофільний124
Економіка підприємства6.0305041. Українська мова та література 124
2. МатематикаПрофільний124
3. Історія України або географіяНепрофільний124
Маркетинг6.0305061. Українська мова та література 124
2. МатематикаПрофільний124
3. Історія України або географіяНепрофільний124
Менеджмент6.0306011. Українська мова та література 124
2. МатематикаПрофільний124
3. Географія або іноземна моваНепрофільний124

Показники рейтингу
№з/пВид діяльностіКількість балівПримітка
 1.Наукова діяльність  
1.1Призер міжнародних, всеукраїнських турів олімпіади, оглядів – конкурсів, конкурсів проектів0.5**За фактом
1.2Учасник міжнародних, всеукраїнських турів олімпіади, оглядів – конкурсів, професійних виставок0.3**За фактом
1.3Призер обласних та міських турів фахових олімпіад, оглядів - конкурсів0.3**За фактом
1.4Учасник обласних та міських турів фахових олімпіад, оглядів-конкурсів та конкурсів проектів, професійних, художніх та фотовиставок0.2**За фактом
1.5Призер внутрівузівського туру олімпіад, оглядів - конкурсів0.2**За фактом
1.6Автор (співавтор) друкованих публікацій в наукових виданнях0.1-0.5Незалежно від кількості публікацій
1.7Учасник наукових конференцій (виступ з доповіддю)0.1-0.3Незалежно від кількості виступів
1.8Член наукового загону, гуртка0.1За фактом
 2. Громадська діяльність  
2.1Голова профбюро інституту (факультету)0.2За рік
2.2Голова студ. ради гуртожитку, член профкому студентів академії0.1За рік
2.3Член студ. ради гуртожитку, староста поверху0.1За рік
2.4Член профбюро ВНЗ, член оперативного загону гуртожитку0.10За рік
2.5Староста групи0.20За рік
 3. Спортивна та культурно-масова діяльність  
3.1Член збірної команди України0.20*За рік
3.2Член збірних команд області, міста0.15*За рік
3.3Член збірної команди академії0.10*За рік
3.4Член збірної команди ВНЗ (ф-ту)0.05*За рік
* За рік спортивної та культурно-масової діяльності нараховується тільки одна (більша) преміальна надбавка (у сумі не більше 0,5).
** незалежно від кількості турів олімпіади, оглядів-конкурсів; конкурсів проектів, професійних виставок та фотовиставок .
Загальна кількість балів за показниками рейтингу ( за всіма видами діяльності ) не повинна перевищувати 1 бал.
З рейтингу знімається 0,2 бал за кожну догану.
Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкал
1
106,0
1,1
106,6
1,2
107,2
1,3
107,8
1,4
108,4
1,5
109,0
1,6
109,6
1,7
110,2
1,8
110,8
1,9
111,4
2
112,0
2,1
112,6
2,2
113,2
2,3
113,8
2,4
114,4
2,5
115,0
2,6
115,6
2,7
116,2
2,8
116,8
2,9
117,4
3
118,0
3,1
118,6
3,2
119,2
3,3
119,8
3,4
120,4
3,5
121,0
3,6
121,6
3,7
122,2
3,8
122,8
3,9
123,4
4
124,0
4,1
125,0
4,2
125,9
4,3
126,9
4,4
127,8
4,5
128,8
4,6
129,7
4,7
130,7
4,8
131,6
4,9
132,6
5
133,5
5,1
134,5
5,2
135,4
5,3
136,4
5,4
137,3
5,5
138,3
5,6
139,2
5,7
140,2
5,8
141,1
5,9
142,1
6
143,0
6,1
144,0
6,2
144,9
6,3
145,9
6,4
146,8
6,5
147,8
6,6
148,7
6,7
149,7
6,8
150,6
6,9
151,6
7
152,5
7,1
153,5
7,2
154,4
7,3
155,4
7,4
156,3
7,5
157,3
7,6
158,2
7,7
159,2
7,8
160,1
7,9
161,1
8
162,0
8,1
163,0
8,2
163,9
8,3
164,9
8,4
165,8
8,5
166,8
8,6
167,7
8,7
168,7
8,8
169,6
8,9
170,5
9
171,5
9,1
172,4
9,2
173,4
9,3
174,3
9,4
175,3
9,5
176,2
9,6
177,2
9,7
178,1
9,8
179,1
9,9
180,0
10
181,0
10,1
181,9
10,2
182,9
10,3
183,8
10,4
184,8
10,5
185,7
10,6
186,7
10,7
187,6
10,8
188,6
10,9
189,5
11
190,5
11,1
191,4
11,2
192,4
11,3
193,3
11,4
194,3
11,5
195,2
11,6
196,2
11,7
197,1
11,8
198,1
11,9
199,0
12
200,0