Список новых поступлений сентябрь-октябрь 2012г.
 


 

 

614                      Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Проф. Э.А.

Б – 40                 Арустамова – 17-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая

                            корпорация «Дашков и Ко», 2012 – 448с.

 

681.3(075)          Бех О.В., Городня Т.А., Щербак А.Ф.

Б - 55                  Збірник задач з математичного програмування: Навчальний посібник. –

                           Львів. «Могнолія 2006», 2007. – 212с

 

681.3(075)          Глушик М.М., Копич І.М., Сороківський В.М.

Г -                        Математичне програмування. Підручник для студентів вищ. Навчальних

                            закладів. – Львів: Вид-во «Новий світ – 2000», 2011. – 280с

 

624.69(075.8)     Девятаева Г.В.

Д – 25                 Технология реконструкции и модернизации зданий: Учеб. Пособие. – М.:

                            ИНФРА – М, 2011. – 250с (Сред. профессион. обр.)

 

681.3(075)          Економічна інформатика: підручник / [Макарова М.В., Гаркуша С.В.,

 Е - 45                 Білоусько Т.М.] за аг. Ред.. д.е.н. проф.. М.В. Макарової – Суми:

                            Університетська книга, 2011. – 480с

 

69(075.8)             Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи

І – 74                   автоматизованого проектування: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2011.

                            – 488с

 

У26я73                Казначейство банку: Навчальний посібник / О.А. Кириченко, М.П.

К – 14                 Денисенко, А.П. Гречан та ін.: За ред.. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка. –

                            К.: Центр учбової літератури, 2010. – 464с – 1екз

 

У29(4Укр)я73    Карпунь І.Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств ( в модулях)

К - 26                  Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія – 2006», 2008. – 432с

 

У29(4Укр)я73   Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч.

 К - 26                посібник – Львів: «Магнолія – 2006», 2009. – 418с

 

727.3                   Ковальський Л.М.

К – 56                 Архітектура вищих навчальних закладів: Університети 3-го тисячоліття /

                            Під ред.. Л.М. Ковальського. – Київ: Основа, 2011. – 255с

 

728.2.27(075)      Ковальський Л.М.

К – 56                  Архітектура проектування висотних будинків: Навчальний посібник / Л.М.

                             Ковальський, Г.В. Кузьміна, Г.Л. Ковальська; За доп. ред. Л.М.

                             Ковальський. – Запоріжжя: Привоз Принт, 2012. – 125с

 

 

72.03(03)             Колодрубська О.І.

К – 61                  Архітектура античного світу: Словник – довідник: Навчальний посібник. –

                             2-ге вид., доп. і переробл. – Львів: Український бестселер, 2011. – 249с –

                            1екз.

 

643.7(075.8)        Комков В.А. Тимахова Н.С.

К – 63                  Энергосбережение в жилищно – коммунальном хозяйстве: Учеб. Пособие.

                             – М.: ИНФРА – М, 2012. – 320с. – (Среднее профессион. Образов.)

 

У050я73              Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська

К – 68                  практика: Підручник. – К.: «Фарбовий лист», 2011 – 480с – 3екз

 

У052я73             Купельницька І.Г. Звітність підприємства. Навч. посібн. – К.: Центр

 К - 84                 учбової літератури, 2012. – 232с

 

681.03.1              Лопотко О.В.

Л – 77                  Інформатика. Excel visual Basic for Applications: Навчальний посібник. –

                            Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 246с

 

658.32                 Маліновський А.А., Хохулін Б.К.

М – 502               Основи електроенергетики та електропостачання: Підручник. – 2-ге вид.,

                             перероб. І доп. – Львів: Видав. Нац. Університету «Львівська

                            політехніка», 2009. – 436с

 

681.3(075)          Мельникова О.П.

М - 48                 Економічна інформатика: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури,

                            2010. – 424с

 

У9(4Укр) – 2       Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки:

М – 54                  Монографія / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, В.В. Лойко та ін. За ред.

                             М.П. Денисенка. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 688с – 1екз.

 

658.382(075)        Основи охорони праці. Навчальний посібник 4-те видання, перероб. І

 О - 926                доповнене під ред.. Івах Р.М. – К.: Кондор, 2012. – 464с

 

691(075.8)           Пахаренко В.О., Пахаренко В.В., Яковлєва Р.А.

П – 90                  Пластмаси в будівництві: Підручник. – К.: «Видавництво Ліра» –К, 2012.

                              – 352с

 

711.1+72.01         Посацький Б.С.

П – 61                  Простір міста і міська культура (на зламі XX – XXIст): Монографія. –

                             Львів: Видав. Нац. Університету «Львівська политех», 2007. – 208с

 

721                       Проекти, постройки / А.Я. Хорхот, Г.А.Хорхот, И.В. Руднев и др. – К.:      П – 79                  Аванпост – Прим, 2012. – 164с – 100грн. – 1екз

 

72.023(075.8)       Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П.

П – 91                  Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів): Підручник / За ред.

                             д.т.н. проф.. Пушкарьової К.К. – К.: Видав. Ліра – К., 2012. – 592с

 

Ч 481                    Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі ті споруди. Вип №23:

Р – 44                  Збірник наукових праць / Ред. Кол. Є.М. Бабич, О.П. Борисюк, Т.Н. Азізов

                            та інш. – Рівне: НУВГП, 2012. – 767с – 1екз

 

72.01                   Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип.№29: Науково –

С – 91                 технічн. Збірн. Заснований в 1997. – Київ: КНУБА, 2012. – 495с – 1екз

 

625.72(075.8)      Хом’як А.Я.

Х – 76                 Інженерні вишукування у транспортному будівництві: Навч. посіб. – К.:

                            Знання, 2007. – 348с – (Вища освіта XXIстоліття)

 

6:53.081(075)     Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації:

Ш - 24                 Підручник – 3-є вид., перероб. І доп. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. –

                            174с

 

711.5(075)          Шкодовський Ю.М.

Ш – 67                Урбаністика: Підручник. Ю.М. Шкодовський, В.І. Каменська. – Харків:

                            ХНУБА, 2011. – 209с – 1екз

 

Ю95я73             Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфлітологія та теорія переговорів. Навч. посіб. –

Я - 90                  К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168с