Список новых поступлений на 22.05.13

Ч481

В-11

Вісник Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури. Вип. №49, Ч.1; « До 100-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки України, доктора техн. наук, професора Прокоповича І.Є./ Гол. Ред. В.С. Дорофєєв. – Одеса: ОДАБА, 2013. – 360с.

2экз

Ч481

В-11

Вісник Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури. Вип. №49, Ч.2; « До 100-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки України, доктора техн. наук, професора Прокоповича І.Є./ Гол. Ред. В.С. Дорофєєв. – Одеса: ОДАБА, 2013. – 328с.

2экз

699.82

Г-20

Гармаш О.І.

Гідроізоляція будівель і споруд: Сучасні вимоги/ О.І. Гармаш, О.М. Галінський, А.П. Баглай. – К.: НДІБВ, 2012. – 120с.

5экз

725.7(075)

Г-85

Грицюк Л.С.

Проектування закладів харчування: Навчальний посібник – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 181с.

15экз

69(083.75)

Д-21

Державні будівельні норми України: Система стандартів безпеки праці: Охорона праці і промислова безпека у будівництві Основні положення. ДБН А. 3.2-2-2009. / О.Галінський – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 116с.

10экз

69(083.75)

Д-36

Державні будівельні норми України: Система стандартизації і нормування в будівництві: Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд: ДБН В.3.1-1-2002: Затв. Від 02.12.2002 №85 і введені в дію з 1.07. 2003р./ НДІБВ та ін. – К.: Держкомбуд України, 2003. – 82с.

5экз

712(075)

Д-11

Дідик В.В.

Естетика та композиція ландшафту: Проектування ландшафтних обєктів: композиційні та естетичні засади: Навчальний посібник/ В.В. Дідик, Т.М. Максимюк. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 242с.

15экз

У9(4Укр)8

Д-11

Діловий імідж України. Міжнародне партнерство та співробітництво: Іміджевий альманах. – Київ: Діловий партнер, 2012. – 455с.

1экз

624.15(075)

Д-59

Догадайло А.И.

Основания и фундаменты в особых грунтовых условиях: Учебное пособие/ А.И. Догадайло, В.А. Догадайло, 2012. – 48с.

21экз

624.072.33

Д-69

Дорофеев В.С.

Расчет статически неопределимых железобетонных рамных конструкций с учетом трещинообразования: Монография/ В.С. Дорофеев, А.В. Ковров, А.В. Ковтуненко. – Одесса: Эвен, 2013. – 146с.

5экз

699.841(075)

К-27

Кархут І.І.

Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 171с.

10экз

726.8(075)

К-49

Клименюк Т.М.

Архітектурні обміри та інвентаизація памятників: Навчальний посібник. 2-ге вид. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 173с.

15экз

539.3/8(075)

К-56

Ковров А.В.

Кнрівництво до самостійної роботи з опору матеріалів: Навчальний посібник: для стул. ОКР «бакалавр» напр. підготовки «Бул-во» та «Водні ресурси» / А.В. Ковров, С.П. Нєутов, Г.О. Кушнарьова. – Одеса, 2012. – 286с.

20экз

613(075)

К-65

Копа В.М.

Соціальна валеологія: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 203с.

1экз

502(075)

К-78

Краснянский М.Е.

Основы экологической безопасности территорий и акваторий: Учебное пособие/ М.Е. Краснянский. – 2-е изд. – Харьков:Бурун и К, 2013. – 267с.

15экз

69.059.1(07)

М-54

Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд: Затв. Від 12.07.1999р №166, із змінами, затв. 27.10.1999р. №261/НДІБВ. – К.: НДІБВ, 1999. – 40с.

5экз

625.72(075)

М-74

Мовчан М.І.

Проектування автомобільних доріг: Навчальний посібник/ М.І. Мовчан, Ю.М. Собко – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 113с.

10экз

625.7(07)

Н-15

Навчальний посібник для індивідуальної самостійної роботи студентів з дисц. «Загальний курс автомобільних дорог» за спец. 7.092105 «АД та А»; Укл. Ю.В. Бєлявський, О.І. Лапіна та ін. – Одеса: ОДАБА, 2005. – 172с.

1экз

69.059.1

Н-83

Норативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної на надійної експлуатації виробничих будівель і споруд: Затв. Від 27.11.1997р. за №32/288 та від 30.03.1998р. за № 62/48 НДІБВ, НДІБВ. – К.: 2010. – 145с.

5экз

72.011(075)

О-13

Обідняк М.М.

Архітектурна композиція: Курс практичних занять та завдань: Навчальний посібник – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 151с.

40экз

Х9(4Укр)3я7

П-27

Перович І.Л.

Кадастр територій: Навчальний посібник/ І.Л. Перович, В.М. Сай – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 262с.

10экз

69:658.56

П-61

Посібник з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю/НДІБВ. – К.: НДІБВ, 2008. – 263с.

5экз

711.11

П-78

Проблеми розвитку міського середовища. Вип. №9: Науково-технічнийзбірник/ Мін-во освіти, молоді та спорту України. НАУ. – Київ: НАУ, 2013. – 239с.

1экз

624.154

Т-81

Тугаенко Ю.Ф.

Процессы деформирования грунтов в основаниях фундаментов, свай и свайных фундаментов. – Одесса: «Астропринт», 2008. – 216с.

2экз

624.131.54

Т-814

Тугаенко Ю.Ф.

Развитие деформаций в основаниях фундаментов, способы их ограничения и методы оценки. – Одесса: «Астропринт», 2003. – 222с.

2экз

624.131.5

Т-81

Тугаенко Ю.Ф.

Трансформация напряженно-деформируемого состояния грунтов основания и ее учет при проектировании фундаментов: Монография. – Одесса: Астропринт, 2011. – 120с.

2экз

627.2

Ш-67

Школа А.В.

Боковое давление анизотропных грунтов на сооружения/ А.В. Школа. – Одесса, 2012. – 219с.

1экз

627.21

Ш-67

Школа А.В.

Диагностика портовых сооружений: Монография. – Одесса: Астропринт, 2010. – 586с.

1экз

627.23

Ш-67

Школа А.В.

Инженерная диагностика портовых гидротехнических сооружений. – Одесса, 2011. – 304с.

 

1экз

627.2

Ш-67

Школа А.В.

Проекты развития портов Украины. – Одесса: МАГВТ, 2009. – 241с.

5экз

691.629

Щ-59

Щепочкина Ю.А.

Глазури для строительных материалов и изделий. – Минск: Кнігазбор, 2010. – 135с.

1экз

711.4

Щ-63

Щербаченко В.В.

Як міській громаді приручити Левіафана: Організація та проведення громадського обговорення генерального плану міста/ В.В. Щербаченко, О.В. Переходченко та ін. – Луганськ: СПД Рєзніков, 2012. – 137с.

1экз

711.4

Я-44

Як втаємничуються генеральні плани міст і які наслідки це має для суспільства: Матеріали громадської експертизи діяльності міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у сфері формування переліку відомостей, що становлять службову інформацію/ Східноукраїнський центр громадських ініціатив; Укл. В.В. Щербаченко. – Луганськ: Янтар, 2013. – 214с.

1экз