Список новыхпоступлений  ноябрь-декабрь 2012 года.


 

 

  

У050.8(4Укр)я73                                              Балабанова Л.В.

Б – 20                                                          Маркетинг підприємства: Начв. посіб. – К.: Центр учбов.

                                                                  літератури, 2012. – 612с. – 1екз


 

72.04                                                           Бондаренко Н.И.

Б – 81                                                          Одесский бестиарий: Зооморфные имифологические символы

                                                                  в архитектуре и скульптуре Одессы. – Одесса: ФЛП

                                                                 «Фридман А.С.», 2012. – 56с.– 1екз


 

У050.9(4Укр)я73                                              Бровкова О.Г.

Б – 88                                                          Стратегічний менеджмент: Навчальн.посібник. – К.: Центр

                                                                  учб. літ-ри, 2012. – 224с. – 1екз


 

681.3(075)                                                      Буйницька О.П.

Б – 90                                                          Інформаційні технології та технічні засобинавчання:Навчальний                                                                                               посібник. – К.: Центручб. літ-ри, 2012. – 240с. –1екз

У9(4Укр)49я73                                                Дібров А.С.

Д – 11                                                          Економічний розвиток Південного регіону: Навчальний

                                                                  посібник. – Одеса: Тов «Знання та вміння», 2006. – 176с. –

                                                                  1екз


624.01(075)                                                    Инженерные конструкции: Учебное пособие. / Под ред.

И – 62                                                          В.В. Ермолова. – М.: Архитектура – с., 2007. - 408с.ил. изд. –

                                                                  1екз


681.3(075)                                                     Інформаційні технології та моделювання бізнес – процесів:

І – 74                                                           Навчальний посібник/ О.М.Томашевський, Г.Г. Цегелик,

                                                                  М.Б.Вітер, В.І. Дубук. – К.: Центр учб. Літ-ри, 2012. – 296с –

                                                                  1екз


У9(4Укр)                                                       Іщук С.І.

И – 98                                                          Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика). –

                                                                  К.: Вид – тво Європейського університету, 2006. – 216с. – 1екз

 

624.044                                                        Клованич С.Ф. Методконечных элементов в механике

К – 50                                                          железобетона: Монография. – Одесса, ОГАСА, 2007. – 110с.–

                                                                  1екз


У26(4Укр)я73                                                 Коваленко Д.І.

К – 56                                                          Гроші та кредит теорія і практика: Навчальний посібник. – К.:

                                                                  Каравела,2012. – 359с. – 5екз


536                                                             Королев В.Н.

К – 68                                                         Интенсификация внешнего теплообмена в псевдоожиженном

                                                                 слое: Монография. – Харьков, 2002. – 192с.– 1екз


Х51я73                                                         Кравець В.Р.

К – 78                                                         Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях):

                                                                 Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –

                                                                 263с. – 1екз


У26я73                                                         Кремень О.І.

К – 79                                                          Фінанси: Навч. Посібник. – К.: Центр. Учбової літератури,

                                                                  2012 – 416с. – 1екз


У011.31я73                                                    Круш П.В.

К – 84                                                          Макроекономіка ті її регулювання: навч. Посібник. – К.:

                                                                  Каравела, 2012. – 424с. – 10екз


 

681.3                                                           Кулагин Б.Ю.

К – 90                                                          3dsMax8: Актуальное моделирование, визуализация и

                                                                  анимация. – санкт – Петербург: БХВ – Петербург. – 1екз


У050(4Укр)я73                                                Кулаковська Л.П.

К – 90                                                          Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Каравела,

                                                                  2009. – 543с. – 2екз


Ч11я73                                                         Культурология: Навчальний посібник/ Т.Б. Гриценко. – К.:

К – 90                                                          Центр учб. літератури, 2009. – 388с. – 1екз


Э2я73                                                          Лубський В.І.

Л – 82                                                          Релігієзнавство: Підручник. – к.: Академвидав, 2011. – 463с. –

                                                                  (Альма – матер). – 1екз


У25я73                                                          Мазур О.Є.

М – 13                                                           Ринкове ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: Центр

                                                                   учбової літератури, 2012. – 479с. – 1екз


У9(4Укр)08я73                                                 Мальська М.П.

М – 21                                                           Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник. –

                                                                   К.: Центр учб. літератури, 2012. – 359с. – 1екз


У9(4Укр)8я73                                                  Матвеєв М.Е.

М – 33                                                           Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний

                                                                   посібник. – К.: Професіонал, 2008. – 192с. – 1екз


У58я73                                                         Международная єкономика: учебник. / Под ред. Ю.Г. Козака. –

М – 43                                                          К.: Центр. Учебной литературы, 2012. – 605с. – 1екз


658.531:631.2                                                  Методикарозробки та норми продуктивності на

                                                                   М – 54 загальнобудівельні роботи в агропромисловому                                                                                         будівництві.


Ч.2/1.                                                           М. Демчак, Ю.Д. Усик, О.Г.Коркішко та ін. – К.: НДІ

                                                                  «Украгропромпродуктивність», 2011. – 710с – 2екз

                                                                  Ю4я73 Мозгова Н.Г.


М – 74                                                          Логіка: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2011. – 248с

                                                                  – 1екз


728(075)                                                        МолчановВ.М.

М – 76                                                          Теоретические основы проектирования жилых зданий:

                                                                  Учебное пособие. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2003. – 240с.

                                                                  (Учебные пособия) – 1екз


697.2                                                           Настольная книга проектировщика: Схемы подключения

Н – 32                                                          нагревательных приборов: Распределители для подключения

                                                                  нагревательных приборов: Гидравлическая балансировка

                                                                  систем отопления и холодоснабжения.- Вена: ГЕРЦ Аратурен

                                                                  Г.м.б.Х, 2008. – 192с. – 1екз


658.53.011:69                                                Норми продуктивності на загальнобудівельні роботи в

Н – 83                                                         агропромисловому будівництві. Ч. 1/1. М. Демчак, Ю.Д. Усик,

                                                                 О.Г. Коркішко та ін. К.: НДІ «Украгропромпродуктивність»,

                                                                 2012. – 441с. – 2екз


У011.31я73                                                   Нуреев Р.М.

Н – 90                                                         Курс микроєкономики: Учебник. – 2-е изд., измен. – М.:

                                                                 Норма, 2012. – 578с. – 1екз


 

658.5(075)                                                     Організація вирнобництва: Підручник/ За ред. П.В. Круша, В.І.

О – 64                                                          Подвігіної, В.О. Гулевич. – К.: Каравела, 2010. – 535с. – 1екз

 

502.7                                                           Основи інтегрованого управління природокористуванням і

О – 75                                                          розвитком інфраструктур:Методологія, практика, освіта:

                                                                  Монографія. / За заг. ред. О.І. Бондаря. – К.: Каравела, 2010. –

                                                                  319с. – 5екз


У052я73                                                        Плиса В.Й.

П – 38                                                          Бухгалтерский облік: Навчальний посібник. – К.: Каравела,

                                                                 2010. – 480с. – 2екз


629.1(031)                                                     Пневмо – транспортное оборудование:Справочник / М.П.

П – 40                                                          Калинушкин, М.А. Коппель, В.С. Серяков, М.М. Шапунов /

                                                                  Под общ. ред. М.П. Еплининушкина. – Ленинград,

                                                                  Машиностроение, 1986. – 286с. – 1екз


Ф011я73                                                       Політологія: Підручник / За ред. Л.М. Димитрової, С.О.

П – 49                                                         Кисельова. – К.: Знання, 2009. – 206с. - /Вища освіта

                                                                 XXIстоліття) – 1екз


741                                                             Рисунок для изостудий от простого к сложному: От простого к

Р – 54                                                          сложному / Авт. – сост.: А.Ф. Конев, И.Б. Маланов. – М.:АСТ;

                                                                  Минск: Харвест, 2006. – 240с. – (Учимся рисовать) – 1екз

 

У052я73                                                        Сук Л.К.

С – 89                                                         Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела,

                                                                  2011. – 624с. – 2екз


725.94                                                        Сучасне минуле Миколаєва в деталях / Укл. А.О. Головацька;

С – 91                                                        Іл. М. Бєгань. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2012. – 69с. –

                                                                1екз


697.1(075)                                                    Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и

Т – 38                                                          сооружений: учебное пособие/ В.А. маляренко, А.Ф. Редько,

                                                                 Ю.И. Чайка, В.Б. Поволочко; Под общ. ред. В.А. Маляренко. –

                                                                  Харьков: Рубикон, 2001. – 280с.: ил. – 1екз


697(075)                                                     Титар С.С.Системи енергопостачання промислових

Т – 45                                                        підприємств: Навчальний посібник. – Одеса: АО БАХВА, 2002.

                                                                – 354с. – 1екз


725. 94                                                      Указатель памятников и памятніх мест по городу Одессе:

У – 43                                                       Посвящается 70-летию героической обороні Одессі/ Сост.: И.В.

                                                               Арутюнова, Н.Н. Мотірева. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.»,

                                                               2011. – 140с – 1екз


Ф0я73                                                        Холод В.В.

Х – 73                                                        Політологія: Підручник. – 3-те вид., переробл. і доп. – Суми:

                                                                Університетська книга, 2006. – 480с. – 1екз


51(075)                                                       Шипачев В.С.

Ш – 63                                                       Высшая математика: Учебник. – 8-е мзд., стер. – М.: Высшая

                                                                школа, 2011. – 479с. – 2екз