Список новых поступлений на 07.11.13

1

531(075)

А-441

Акуленко Л.Д., Лещенко Д.Д., Рачинська А.Л., Зинкевич Я.С. «Еволюція обертань твердого тіла під дією збурюючих та керуючих моментів сил». Навчальний посібник. – Одеса: Одеський націон. Ун-т імені І.І. Мечникова, 2013. – 298с.

1

2

69.059(075)

А-87

Архитектурные конструкции, реставрация и реконструкция. Диагностика, оценка и методы обследования: Учебное пособие/ Лисенко В.А., Суханов В.Г., Коробко О.А.; Под редакцией В.С. Дорофеева, В.А. Лисенка. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2005. – 298с.

10

3

691.5(075)

Б-24

Барабаш Т.І. та ін.

Повітряні мінеральні вяжучі речовини: Навчальний посібник. –Одеса: 2013. – 134с.

10

4

515(075)

Б-87

Браилов А.Ю.

Инженерная геометрия: Учебник. – К.: Каравелла, 2013. – 455с.

1

5

Ч481

В-53

Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка,

Вип. №742. Теорія і практика будівництва/ Відп. Ред. З.Я. Бліхарський. – 2012. – 267с.

2

6

Ч481

В-53

Вісник Національного Університету 2Львівська політехніка» - Львів: Львівська політехніка,

Вип. №737: Теорія і практика будівництва; Відп. Ред. З.Я. Бліхарський. – 2012. – 311с.

2

7

Ч481

В11

Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури/ Гол. Ред. В.С. Дорофєєв. – Одеса: Зовнішрекламсервіс,

Випуск №50, частина 2: 2013. – 300с.

2

8

У23я73

В-67

Волков Е.М., Беспалова А.В., Петров В.А.

Организация инвестиционной деятельности в строительстве. Учебное пособие. – Одесса: 2007. – 178с.

11

9

519.8

В-68

Волошин О.Ф.

Послідовний аналіз варіантів: технології та застосуання. Монографія. – К.: Стилос, 2013. – 302с.

1

10

528.482(075)

Г-35

Геодеформіції, їх вплив на інженерні споруди.: Навчальний посібник/ І.Л. Учитель, В.С. Дорофєєв, В.М. Ярошенко, Б.Б. Капочкін; Під ред. С.П. Войтенка. – Одеса: Астропринт, 2012. – 366с.

10

11

Ч481.268

З-41

Збірка студентських наукових праць/ Гол. Ред. В.С. Дорофєєв. – Одеса: ОДАБА, 2013. – 385с.

5

12

72.04(477.74)

К-13

Кадурина А.О.

Типы зданий и их символы в архитектуре Одессы: Монография. – Одесса: ФЛП « Фридман А.С.», 2013. – 258с.

2

13

75

К-27

Картины израильских художников: Альбом-каталог: Первая выставка журнала «Лига культуры»/ Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха. – Одесса: Астропринт, 2013. – 32с.

1

14

624.071

К -

Клименко Е.В., Мустафа Г.М.

Поврежденные бетонные сжатые конструкции: работа, расчет: Монография/ Клименко Е.В., Мустафа Г.М. – Одесс, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 2014. – 169с.

2

15

69.025.2

К-64

Конструкції залізобетонних перекриттів. Навчальний посібник/ В.С.Дорофєєв, Є.В. Клименко, А.І. Костюк, С.В. Баранік, Н.В. Пушкар: Одеська державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: «ПОЛІГРАФ», 2012. – 228с.

1

16

528(075)

К-66

Коріцька С.І.

Інженерно-геодезичні роботи в будівництві: Навчальний посібник/ ОДАБА, Каф. Інж. Геодезії. – Одеса: «Зовнішрекламсервіс», 2013. – 175с.

1

17

Ч11

Л-55

Лига Культуры №3/2013/ Отв. Ред. Е.Петренко, Т.Слонимская; Сост. В.Жердецкий, Е.Петренко, Т.Слонимская; Од. Дом-Музей им. Н.К. Рериха. Ин-т Культуры и соц. Содружества. – Одесса: Астропринт, 2013. – 216с.

1

18

Ч481

М-34

Матеріали XVIIIміжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Ч.1: 18-19 квітня/ Гол. В.С. Дорофєєв. –Одеса: ОДАБА, 2013. -246с.

1

19

Ч481

М-34

Матеріали XVIIIміжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Ч.2: 18-19 квітня/ Гол. В.С. Дорофєєв. –Одеса: ОДАБА, 2013. -277с.

1

20

693.61(075)

В-60

Менейлюк А.И., Дорофеев В.С., Олейник Н.В., Лукашенко Л.Э., Москаленко В.И., Петровский А.Ф., Суханова С.В.

Внутренняя отделка зданий. Учебное пособие – Харьков: «БУРУН и К», 2013. – 224с.

 

1

21

Т3(0)

П-13

Пакт Рериха и Знамя Мира: Собрание материалов: Посвящается 78-летию Пакта Рериха и 45-летию Од.обл. Совета Мира/ Пер. с англ. Г.Гилевича, К. Шундяка, Ред. кол. Е.Петренко, М. Мойсеенко, Е.Ляхова и др. – Одесса: Астропринт, 2013. – 99с.

2

22

69.003(075)

С-

Петров В.О., Беспалова А.В., Книш О.І., Койчев О.О.

Системна організація будівельного виробництва. Навчальний посібник. –Одеса: 2010. – 278с.

5

23

69.003(075)

П-

Петров В.О., Беспалова А.В., Петров Д.В.

Організація виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств. Навчальний посібник. –Одеса: 2008. – 370с.

5

24

72.01

П-78

Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сборник научных трудов/ ОГАСА, Арх-худ. Ин-т, - Одесса: Астропринт,

Вып. №12/Гл. ред. Н.М.Ексарева. – 2012. – 338с.

1

25

72.01

П-78

Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сборник научных трудов/ ОГАСА, Арх-худ. Ин-т, - Одесса: Астропринт,

Вып. №13/Гл. ред. В.П. Уренев. – 2013. – 304с.

1

26

Т3(4Укр)я7

С-59

Соколова Л.С.

Навчально-методичний посібник для семінарських занять «Історія України у схемах і таблицях»: Для самостійної роботи студентів, напрям «Будівництво». –Одеса: ОДАБА, 2013. – 130с.

9

27

72.01

С-91

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічна збірка/ Гол. Ред. Дьомін Н.М.

Вип. №33: 2013. – 791с.

1

28

624.15(075)

Т-81

Тугаєнко Ю.Ф.

Розрахунки основ і фундаментів будівель і споруд у курсовому і дипломному проектуванні: Навчальний посібник/ Ю.Ф. Тугаєнко, Т.М. Барчукова, Т.В. Рабоча. – Одеса: Астропринт, 2013. – 134с.

2

29

У05(4Укр)

У-67

Управління іноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу: Монографія/ С.І. Бай, В.С. Блінцов, С.Д. Бушуєв та ін. – Миколаїв: 2013. – 446с.

1

30

69.02(07)

Ч-75

Чорна Л.В.

Навчальний посібник до лекційних занять з дисц. «Архітектурні конструкції споруд громадського призначення»: Для студ ОКР «спеціаліст» спец. 7.06010101 – «ПЦБ», форма навч.: денна,заоч./ Л.В. Чорна, Т.А. Лободю. – Одеса: ОДАБА, 2013. – 143с.

9

31

Ч213-8

Ш-18

Шалимов Н.А.

Вернадский. Человек и ученый. Новые факты биографии: Ч.2: Монография. – Одесса: «ВМВ», 2013. – 354с.

1

32

У050.9я7

Ш-64

Ширяєва Н.Ю.

Конспект лекцій з дисц. «Теорія організацій», для студ. галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент». – Одеса: ОДАБА, 2013. – 191с.

9

33

528(07)

Ю-75

Юрковський Р.Г.

Конспект лекцій по спецкурсу «Інженерна геодезія»: Для підготовки спеціалістів спец. 7.06010101 «ПЦБ» (форма навч. – денна)/ Р.Г. Юрковський, С.І. Коріцька. –Одеса: ОДАБА, 2013. – 79с.

9