Список новых поступлений на 11.02.13

 

 

72.03

А-87

Архитектурное наследство. №33: «Город и его застройка»/ Под ред. О.Х. Халпахчьяна. – М.: Стройиздат, 1985. – 283с.

 

1экз

72.03

А-87

Архитектурное наследство. №34: Преемственность и влияния в архитектуре народов СССР/ Под ред. О.Х. Халпахчьяна. – М.: Стройиздат, 1986. – 268с.

 

1экз

691(075)

Б-90

Будівельне матеріалознавство: Підручник/ П.В.Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський; За ред. П.В. Кривенко. – Вид. 3-е, переробл. та доп. – К.: Ліра – К, 2012. – 624с

 

32экз

697.9(031)

В-29

Вентиляция: Проектирование, монтаж, эксплуатация: Справочник. – Харьков: Пософик, 2009. – 727с

 

5экз

53(075)

В-68

Воловик Павло Микитович

Фізика для університетів: Повний курс в одному томі: Підручник/ П.М. Воловик. – К.: Ірпінь, 2005. – 862с.

 

20экз

Х9(4Укр)3я73

В-64

Возняк Р.П.

Земельно-правовий процес: Підручник/ Р.П. Возняк, М.Г. Ступень, Г.Д. Гуцуляк. – Львів: «Новий світ – 2000», 2013. – 327с

 

10экз

691.5(075)

В-11

В’яжучі речовини: Підручник/ Р.Ф. Рунова, Ю.Л. Носовський, Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін; За ред. Р.Ф. Рунової. – К.: Основа, 2012. – 446с

 

1экз

725(075)

Г-44

Гетун Галина Вячеславівна

Архітектура будівель та споруд. Книга 1: Основи проектування: Підручник. -2-ге вид., -К.: Кондор, 2012. – 378с

 

1экз

621.7(075)

Г-83

Григурко Іван Олексійович

Технологія обробки типових деталей: Курсове проектування: Навчальний аосібник/ І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. - 573с

 

5экз

691.32(075)

Г-11

Гідротехнічні та дорожні бетони: Навчальний посібник/ Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, В.С. Дорофєєв, А.В. Мішутін. – Одеса: Евен, 2012. – 215с

 

5экз

624.131.55

Г-85

Гришин В.А.

История Одесских склонов и оползней: Монография/ В.А. Гришин, В.И. Снисаренко. – К.: НДІ Підземспецбуд, 2012. – 91с

 

1экз

502.7(075)

З-13

Заверуха Нелі Михайлівна

Основи екології: Навчальний посібник/ Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 304с

 

31экз

Ч481

З-41

Збірка анотованих наукових праць учених Південноукраїнського нац. Педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: До 195 річн. Заснування Південноукраїнського націон. Педаг. Унів-ту ім. Ушинського/ редкол.: О.Я. Чебикін та ін. – Одеса: Букаєв В.В., 2012. – 239с

 

2экз

76(075)

І-62

Інженерна та компютерна графіка: Підручник/ В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є. Михайленка. -3-те вид., переробл. і доп. – К.: Слово, 2011. – 352с

 

8экз

620.9

Е-62

Енергозбереження в будівництві та архітектурі. Вип. №3: Науково-технічний збірник/Відп. ред. А.М. Тугай. – К.: КНУБА, 2012. – 160с

 

1экз

504.4(075)

Л-37

Левківський Степан Степанович

Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник/ С.С. Левківський, М.М. Падун. – К.: Либідь, 2006. – 278с

 

15экз

530.145(075)

Л-84

Лукіянець Богдан Антонович

Основи квантової фізики: Навчальний посібник/ Б.А. Лукіянець, Г.В. Понеділок, Ю.К. Рудавський. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 420с

 

5экз

621.81(075)

М-18

Малащенко Володимир Олександрович

Деталі машин: Проектування елементів механічних приводів. Навчальний посібник/ В.О. Малащенко, В.В. Янків. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 249с

 

5экз

621.81(075)

М-18

Малащенко Володимир Олександрович

Деталі машин: Збірник завдань та прикладів розрахунку: Навчальний посібник./ В.О. Малащенко, В.Т. Павлище. -2-ге вид. випр. та доповн. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 216с

 

5экз

69.04

Н-76

Новые методы расчета систем с дискретно-непрерывным распределением параметров: Монография/В.С. Дорофеев, А.В. Ковров, Ю.С. Крутий и др.; Под ред. Н.Г. Сурьянинова. – Одесса: Эвен, 2012. – 376с

 

9экз

556.13

О-26

Обухов Євген Васильович

Узагальнені оцінки виправдовування з Каховського водосховища: Монографія/ Є.В. Обухов, О.С. Корягіна, Є.П. Корецький. – Одеса: Поліграф, 2012 – 130с

 

1экз

624.131.54

О-62

Определение напряженно-деформированного состояния склонов и откосов в системе PLAXIS: Монография/ В.А. Гришин, А.В. Гришин, Л.В. Гембарский и др.; Под ред. В.А. Гришина. – К.: НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2012. – 118с

 

1экз

У01я73

О-75

Основи економічної теорії: Підручник/ В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко та ін; За наук ред. В.Г. Федоренка. -2-ге вид., -К.: Алерта, 2007. – 519с

 

1экз

626

Р-24

Расчет гидротехнических сооружений в системе PLAXIS: Монография/В.А. Гришин, А.В. Гришин, Л.В. Гембарский, В.И. Снисаренко. – К.: Изд. Центр «Азбука», 2011. – 233с

 

1экз

726.5

С-47

Слепцов Олег Семенович

Архитектура Православного Храма: От замысла к воплощению: Монография. – К.: «А+С», 2012. – 551с

 

1экз

691.51/55(075)

С-91

Сучасні композиційні будівельнооздоблювальні матеріали: Модифіковані сухі будівельні суміші та водно-дисперсійні полімерні склади./ Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О. та інщі. – Київ: КНУБА, 2005. – 512с

 

3экз

621(075)

Т-38

Технологія машинобудування: Посібник – довідник для виконання кваліфікаційних робіт/ І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай та ін.; За ред. І.І. Юрчишина. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 528с

 

5экз

519.854(075)

Т-76

Трохимчук Ростислав Миколайович

Дискретна математика: Навчальний посібик. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 525с

 

10экз

У050.8(4Укр)

Р-64

Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: IV науково-практична конференція 20 квітня 2012 року: Матеріали конференції. Т.З/ Гол. Ред. Ю.С. Крутій. – Одеса: ОДАБА, 2012. – 186с

 

1экз

У050.9(4Укр)

У-67

Управління проектами в умовах транзитивної економіки: 3-я міжнародна науково – практична конференція магістрантів, аспірантів та науковців 14-15 грудня 2012р.: Матеріали конференції. Т.2/ ОДАБА. – Одеса: ОДАБА, 2012. – 189с

 

1экз

У050.9(4Укр)

У - 67

Управління проектами в умовах транзитивної економіки: 3-я міжнародна науково – практична конференція магістрантів, аспірантів та науковців 14-15 грудня 2012р.: Матеріали конференції. Т.1/ ОДАБА. – Одеса: ОДАБА, 2012. – 190с

 

1экз

697(031)

Ф-75

Фокин Г.С.

Справочник монтажника: Современные системы водоснабжения, отопления и кондиционирования/ Под ред. С.М. Эпояна. – Харьков: 2005. – 1014с

 

1экз

539.3(075)

Ч-46

Череднік Дмитрій Леонідович

Теорія і практика побудови епюр: Навчальний посібник/ Д.Л. Чередник, В.І. Пустиніков. – 2-ге вид. – Харків: «Бурун і К», 2012. – 158с

 

2экз

У29(4Укр)я73

Ш-33

Шваб Людмила Іллівна

Економіка підприємства: Підручник. – К.: Каравела, 2011. – 416с

 

21экз

697.38(075)

Щ-38

Щекин Игорь Ростиславович

Воздушное отопление: (теория и техника на рубеже столений): Учебное пособие. – Харьков: «Бурун и К», 2011. – 288с

 

8экз

711.5(075)

Ш-67

Шкодовський Юрій Михайлович

Урбаністика: Підручник/ Ю.М. Шкодовський, В.І. Каменський. – Харків: «Бурун і К», 2013. – 247с

 

20экз