Кафедра теоретичної механіки

Лещенко Д.Д

Завідувач кафедрою д.ф.-м.н., професор

Першим завідуючим кафедри з 1952 р. був д. ф.-м. н., професор Я.Л. Нудельман, випускник будівельного факультету Одеського політехнічного інституту, на базі якого виросла академія, видатний вчений і педагог, автор оригінальних досліджень в галузі будівельної механіки, стійкості та динаміки споруд. Він автор монографії «Методы определения собственных частот и критических сил для стержневых систем» (М.-Л.,ГИТТЛ,1949). Займався також розробкою якісних і наближених методів розрахунку пружних конструкцій, задачами керування їх характеристиками та оптимізації.

Найвища наукова кваліфікація, педагогічний талант, відповідальність, повага і увага Я.Л. Нудельмана до співробітників та студентів стали своєрідним початком відліку, еталоном, що визначив принципи роботи кафедри на подальші роки.

З 1954 по 1974 р. кафедрою завідував член-кор. АН України, іноземний член НАН США та Американської Академії мистецтв та наук, член Американського математичного товариства, лауреат міжнародної премії Вольфа, державної премії ім. Крилова, член національного комітету СРСР з теоретичної механіки, д.ф.-м.,н., професор Марк Григорович Крейн (1907-1989рр.). В 17 років він без диплома про вищу освіту стає аспірантом проф. Н.І. Чеботарьова, відвідує семінар видатного механіка, проф. Г.К. Суслова. У 22 роки він стає доцентом, у 26 – професором, а в 32 – чл.- кор. АН УРСР.

У 1974 р. кафедру очолив доцент К.Р. Коваленко. Різностороння обізнаність, висока інтелігентність, велика працездатність та постійна готовність прийти на допомогу здобули йому симпатії колег і студентів, незважаючи на вимогливість та принциповість на іспитах. Він був взірцем скромності, порядності, добросовісності та педагогічної самовідданості. О.Ф. Макаров, який замінив К.Р. Коваленка у 1980 р. на посаді завідуючого кафедрою, також був неординарною особистістю. З його приходом тематика наукових робіт кафедри збагатилася цікавими задачами оптимального керування рухом динамічних систем. Людина інтелігентна і делікатна у спілкуванні, О.Ф. Макаров у керівництві кафедрою був твердим, принциповим і сміливо йшов на кадрові зміни, коли вважав це корисним для справи, чим здобув вдячність колег.

У 1986 р. після захисту докторської дисертації завідуючим кафедри став М.Л. Буришкін (1940-1995). Він закінчив судномеханічний факультет і аспірантуру Одеського інституту інженерів морського флоту. З 1968 р. і до кінця життя працював в Одеській державній академії будівництва та архітектури, де пройшов шлях від старшого викладача до завідуючого кафедрою теоретичної механіки, доктора наук, професора, члена Інженерної Академії України, написав декілька монографій, більше 80 наукових статей.

У 1999 р. завідуючим кафедри став д.ф.-м.н., професор Д.Д Лещенко. Він та його учні проводять наукові дослідження з вивчення збурених рухів твердого тіла відносно нерухомої точки під дією моментів сил різної фізичної природи. Такі задачі виникають в зв’язку з вивченням задач орієнтації і стабілізації космічних апаратів, при дослідженні обертального руху планети з рідким ядром, в динаміці гіроскопів, при некерованому просторовому русі тіла в атмосфері. Д.Д. Лещенко є автором 159 наукових та 20 науково-методичних робіт, опублікованих в наукових виданнях України, Росії, Нідерландів, Німеччини, США, Швейцарії. Він є членом національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки, членом редколегій збірника наукових праць “Механика твердого тела” (Донецьк), “Вісника Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Математика, механіка.” Д.Д. Лещенко - член спеціалізованих вчених рад Д 11.193.01 при Інституті прикладної математики і механіки НАН України (Донецьк) та К 41.051.05 при Одеському національному університеті ім. Мечникова. Під науковим керівництвом проф. Д.Д. Лещенка Т.О. Козаченко та А.Л. Рачинська в 2004 і 2008 роках захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.01 – теоретична механіка в Інституті прикладної математики і механіки НАН України.

Доцент Фомін В.М. виконує наукові дослідження за темою “Нелінійна сейсмічна динаміка залізобетонних конструкцій ” Виведені диференціальні рівняння плоского вигину балки з нелінійно пружного матеріалу, армованої стержнями з лінійно пружного матеріалу, перше з яких дозволяє врахувати геометричну нелінійність вигину, а друге - фізичну нелінійність (тобто нелінійні властивості основного матеріалу). Проведено визначення коефіцієнтів і розв’язання диференціальних рівнянь вигину залізобетонної консольної балки. Побудовані нелінійні диференціальні рівняння руху зосередженої маси на кінці консолі, коефіцієнти яких залежать від етапу руху, тобто від величини і напряму зсуву вантажу від положення рівноваги, яка може не збігатися з недеформованим станом балки із-за появи залишкових деформацій. Досліджені як вимушені коливання, викликані рухом точки опори консолі, так і вільні коливання, викликані первинним квазістатичним відхиленням вантажу. В даний час досліджуються нестаціонарні коливання одноповерхових і багатоповерхових залізобетонних рам з абсолютно жорсткими ригелями при заданих акселерограммах руху основи.

Наукові дослідження С.Я. Бєкшаєва присвячені питанням розрахунку, оптимізації та керування характеристиками пружних механічних конструкцій, які мають узагальнену симетрію. Ним, зокрема, обґрунтовано використання узагальнених координат в розрахунках таких конструкцій, що істотно розширює і спрощує застосування методів теорії представлень груп.

Зараз на кафедрі працюють професор Д.Д. Лещенко, доценти В.М. Фомін, М.М. Богданов, Т.О. Козаченко, старший викладач С.Я. Бекшаєв, асистенти І.П. Фоміна та Я.С. Столярова, старший лаборант Ю.М. Лукашева , лаборант О.А. Гродзицька.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: теоретична механіка, динамічні моделі в інженерних задачах, основи теорії коливань.

Наша адреса:

65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА,

Корпус ГС, 5 поверх, аудиторії 505 и 506

Тел.: (048) 729-86-49.