Кафедра менеджменту та управління проектами


Історія кафедри.
   Місія кафедри «Менеджменту та управління проектами» - навчання і професій-ний розвиток менеджерів і керівників проектів/програм в будівельній галузі. 
   Кафедра є випускною для спеціальностей «Менеджмент організацій і адмініст-рування» та «Управління проектами». 
  Кафедра організована в 2005 році у складі факультету «Економіка та управління в будівництві» Одеської державної академії будівництва та архітектури. 
  Незмінно протягом 10 років кафедру «Менеджменту та управління проектами» очолює Сахацький Микола Павлович. «Корінними» працівниками кафедри також є Ширяєва Наталія Юріївна, Драченко Іван Васильович, Дімірова Валентина Петрівна. 
Колектив кафедри менеджменту та управління проектами
  Відсоток викладачів кафедри «Менеджменту та управління проектами», які мають вчений ступінь або звання, складає 80%: На кафедрі працюють: доктори економічних наук, професори: Сахацький Микола Павлович, Семенов Василь Фе-дорович; доцент Воронін Володимир Олександрович; кандидати технічних наук, доценти: Ширяєва Наталія Юріївна, Тесленко Павло Олександрович, Федунець Петро Дмитрович, Драченко Іван Васильович; кандидати економічних наук, до-центи: Курносенко Лариса Володимирівна, Ажаман Ірина Анатоліївна, Білєга Олена Вікторівна, Смелянець Тетяна Володимирівна; старший викладач - Нагуляк Віра Олександрівна. 
Навчально-допоміжний персонал: старший лаборант Дімірова Валентина Пет-рівна та лаборант Унтілова Олена Анатоліївна. 
  Середній вік професорсько-викладацького складу - 43 роки. 

 
Ажаман Ірина Анатоліївна – завідуюча кафедрою менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України, кандидат економічних наук, доцент.
Здобула повну вищу освіту у 2002 році в Одеському державному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер – економіст.
Кандидатська дисертація була захищена у 2006 р. з присудженням вченого сту-пеня кандидата економічних наук.
Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає дисципліни: «Логістика», «Організація рекламної діяльності», «Корпоративне управління», «Стратегічний менеджмент», «Стратегічне управління», «Основи менеджменту і маркетингу», «Операційний менеджмент», «Стратегічне планування».
Здійснює наукові дослідження за темою «Науково-економічне забезпечення розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості України».
Автор понад 90 наукових праць, в т.ч. 2 монографії та 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Здійснює керівництво дипломними роботами студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Управління проектами». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі. Приймає активну участь у підготовці і проведенні міжнародної науково-практичної конференція «Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації».
За значні заслуги в підготовці кадрів з вищою освітою за 2013-2014 навчальний рік нагороджена Грамотою Одеської державної академії будівництва та архітектури.

 
Сахацький Микола Павлович – вчений в галузі аграрної економіки, доктор економічних наук, професор. Має почесне звання «Відмінник науки України».
В 1978 році закінчив факультет економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту з присвоєнням кваліфікації економіста-математика. 
Кандидатська дисертація була захищена у 1988 р. з присудженням вченого ступеня кандидата економічних наук. Докторська дисертація економічного профілю захищена в 2001 р., вчене звання професора кафедри менеджменту та ма-ркетингу було отримано у 2003 р.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, що функціонує в Миколаївському національному аграрному університеті (м. Миколаїв). Член редколегій: "Вісник аграрної науки Причорномор’я” Миколаївського національного аграрного університету; "Аграрний вісник Причорномор’я” Одеського державного аграрного університету. Автор понад 140 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 монографій та навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Керівник аспірантів. Під науковим керівництвом захищено 12 дисертацій кандидатів економічних наук.
Область наукових інтересів: економіка (будівельна, аграрна, харчова), маркетинг, менеджмент.
 
Ширяєва Наталія Юріївна - здобула дві повних вищі освіти в Одеській державній академії будівництва та архітектури за спеціальностями «Виробництво будівельних матеріалів та виробів» (1992 р.) та «Економіка підприємства» (2004 р.). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби» (1996 р.). Працює на кафедрі «Менеджменту та управління проектами» із початку її створення. Викладає дисципліни менеджеріального блоку «Ділове адміністрування»: менеджмент організації, менеджмент персоналу, управління змінами, менеджмент в будівництві, міжнародний менеджмент, теорія організацій; основи наукових досліджень. Опубліковано більш 35 методичних видань.
Власні напрямки наукових досліджень як складові кафедральних програм - це «Стратегії розвитку менеджмент-освіти та управління її якістю», «Розвиток менеджменту будівельних підприємств», «Якість маркетингу будівельних підпри-ємств». Активно бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-методичних, науково-технічних та науково-практичних конференціях; виступи з доповідями. Постійна участь у конференціях з управління проектами та маркетингу; у науково-методичних конференціях «Управління якістю підготовки фахівців». Участь у конференціях підтверджується чисельними сертифікатами. Опубліковано більш 50 наукових праць.
Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»: керівництво ВКР та консультування розділів ВКР (офіційно більш 30 основних дипломників), теми яких обираються відповідно до напрямків кафедральної наукової діяльності та вимог ГСВО МОНУ щодо дипломних робіт; результати наукових досліджень студенти обов’язково відображають у тезах доповідей або наукових статтях та виступають на конференціях. За 5 років у співавторстві зі студентами надруковано 19 тез доповідей; конкурси та профільні олімпіади, наприклад, у 2013 році магістрант Внодченко О.А. та її наукова робота, яка брала участь Всеукраїнському конкурсі, що щорічно проводиться на базі ОДАБА, на тему «Науковий аналіз менеджменту будівельної організації» отримала диплом 1-го ступеню та рекомендована на другий етап.
Виконання громадських обов’язків: член Вченої Ради ФЕУБ; член науково-методичної комісії ФЕУБ; відповідальна за науково-методичне забезпечення та удосконалення Стандартів ОДАБА зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» для ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Результати праці у цьому напрямку неодноразово позитивно та публічно оцінювались керівництвом академії; відповідальна за практичну підготовку студентів випускної кафедри «Менеджменту та управління проектами»; відповідальна за розподіл навчального навантаження на кафедрі «Менеджменту та управління проектами»; профорієнтація потенційних абітурієнтів щодо вступу в ОДАБА на рівень «Бакалавр», на рівень «Спеціаліст» і «Магістр» денного та заочного відділення, а також у Центр післядипломної освіти. У 2013 році профорієнтовано іноземця із Германії. У школі № 62 м. Одеси проводяться заняття із учнями 10-11 класів з менеджменту.

 
Тесленко Павло Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Здобув першу повну вищу освіту у 1992 році в Одеському політехнічному інституті. У 1997 р. закінчив Національну академію управління, м. Київ.
Кандидатська дисертація була захищена у 2006р.
Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає дисципліни: «Інвестиційні інструменти в управлінні проектами», «Планування проектних дій», «Інформаційні системи в управлінні проектами», «Основи наукових досліджень», «Прийняття проектних рішень», «Виконання проектних дій», «Інформаційні системи управління проектами в будівництві», «Інформаційні системи управління проек-тами в бізнесі».
Здійснює наукові дослідження за темою «Еволюційно-синергетичне управління проектами».
Має більше 140 наукових праць, в т.ч. 2 монографії та 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Здійснює керівництво дипломними роботами студентів спеціальності «Управління проектами». Відповідальний за спеціальність «Управління проектами». Є керівником 3 аспірантів. 
Підготовив та провів 5 міжнародних науково-практичних конференцій «Управління проектами в умовах транзитивної економіки».

 
Білега Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Здобула повну вищу освіту у 2005 році в Одеській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства», квалі-фікація – магістр з економіки підприємств.
Кандидатська дисертація була захищена у 2013 р. з присудженням вченого ступеня кандидата економічних наук.
Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліни: «Основи менеджменту і маркетингу»,«Менеджмент і маркетинг», «Управління інноваціями», «Самоменеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Публічне адміністрування», «Мотивація персоналу».
Здійснює наукові дослідження за темою «Механізм, інструменти і важелі за-безпечення ефективного розвитку малого підприємництва в національній економіці України». Має близько 50 наукових праць, в т.ч. 2 монографії.
Здійснює керівництво дипломними роботами студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Економіка підприємства». Відповідальна за методичну роботу на кафедрі. 

 
Смелянець Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент ка-федри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Здобула повну вищу освіту у 2008 році в Європейському університеті за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст. Другу вищу освіту здобула в 2011 році в Одеській національній юридичній академії за цивільно-правовою спеціальністю, кваліфікація – юрист.
Кандидатська дисертація була захищена у 2011 р. з присудженням вченого ступеня кандидата економічних наук. В 2014 році отримала атестат доцента кафе-дри менеджменту.
Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає дисципліни: «Управління проектами в галузі», «Управління інноваціями», «Інноваційний та інвестиційний аналіз в транспортному процесі», «Планування проектної діяльності», «Формування прое-ктної команди », «Маркетингові дослідження в управлінні проектами».
Здійснює наукові дослідження за темою «Розвиток виробництва продуктів хар-чування у забезпеченні продовольчої безпеки регіону». Має близько 20 наукових праць.
Здійснює керівництво дипломними роботами студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування». Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі.

 
Нагуляк Віра Олександрівна — старший викладач кафедри менеджменту та управління проектами. 
Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна у 2007 році за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки з поглибленим знанням іноземної мови. У 2010 році закінчила аспірантуру ОДАБА за спеціальністю «Економіка та управління підпри-ємствами (за видами економічної діяльності)». 
В академії працює з 2008 року на посаді асистента, з 2013 — на посаді старшого викладача. 
Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Основи менеджменті і маркетингу», «Менеджмент», «Теорія організації». 
Здійснює наукові дослідження за напрямом «Організаційно-економічні основи розвитку системи сервісного забезпечення аграрних підприємств». 
Має близько тридцяти наукових праць. Координує методичну роботу на кафедрі у частині розробки програм та робочих програм навчальних дисциплін підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Проводить кураторську роботу зі студентами молодших курсів напряму «Менеджмент».

 
Драченко Іван Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Закінчив ОІБІ в 1970 році за спеціальністю «Теплогазозабезпечення і вентиляція». Захистив дисертацію в 1982 р. за спеціальністю «Тепло і газозабезпечення, вентиляція, кондиціювання повітря, акустика і освітлювальна техніка». Диплом доцента отримав в 1983 році.
Працює на кафедрі з початку її заснування. Викладає дисципліни: «Основи менеджменту і маркетингу»; «Менеджмент і маркетинг».
Має близько 60 статей та 27 методичних вказівок.

 
Федунець Петро Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Закінчив МГУ ім. М.В. Ломоносова в 1965 р. За спеціальністю математика. Захистив дисертацію в 1974 р. за спеціальністю автоматизація процесів харчової промисловості. Диплом доцента отримав в 1975 р. 
Викладає дисципліни: «Достовірність проектної діяльності»; «Системна інтеграція в управлінні проектами».
Має близько 120 статей та 20 методичних вказівок.

 
Дімірова Валентина Петрівна – старший лаборант кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Здобула повну вищу освіту у 2005 році в Одеському державному аграрному університеті за спеціалізація «Менеджмент організацій», спеціальність «Менеджмент», кваліфікація – менеджер – економіст.
Здобула другу освіту у 2008 році Інститут післядипломної освіти, Одеської державної академії будівництва та архітектури, спеціальність «Будівництво», спеціаліст з нерухомості, кваліфікація «спеціаліст з будівництва», спеціалізація «Експертиза та управління нерухомістю»
Працює на кафедрі з 2006 року.
З 2010 року по 2014 рік навчалася в аспірантурі Одеської державної академії будівництва та архітектури, по спеціальності 05.13.22 «Управління проектами і програмами», під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Тесленка Павла Олександровича
Здійснює наукові дослідження за темою: «Методи та моделі трудових ресурсів в науково-технічних процесах». «Рефлексія трудових ресурсів».
Має близько 20 наукових праць, в т.ч. 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, є співавтором низки навчальних посібників та методичних вказівок.

Унтілова Олена Анатоліївна - лаборант кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України.
Випускниця ОДАБА,  2008 р.
Факультет: «Економіка підприємства».
Спеціальність «Економіст».

 
 

Навчальна робота.
 
 
 
 
 
         
                                               
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                         На занятті у доцента Ширяєвої Н.Ю.

  Кафедра «Менеджменту та управління проектами» забезпечує викладання більш ніж 35 навчальних дисциплін, серед них: менеджмент будівельної організації, теорія організацій, менеджмент і маркетинг в будівельному підприємстві, логістика в будівництві, операційний менеджмент, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент в будівництві, корпоративне управління, стратегічне управління будівельним підприємством, самоменеджмент, управління інноваціями в будівельному підприємстві, адміністративний менеджмент, публічне адміністрування, державне та регіональне управління, міжнародний менеджмент будівельного підприємства, організація рекламної діяльності в будівельному підприємстві, управління змінами в будівельному підприємстві,  управління якістю в будівельному підприємстві, управління проектами будівельного підприємства, маркетингові дослідження, формування проектної команди та інші.
   Кафедра є випускною. Щороку проходить захист дипломних робіт бакалаврів - за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та магістерських робіт – спеці-альності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» і 8.18010013 – «Управління проектами».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Перший випуск бакалаврів за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

Методична робота.
Кафедра «Менеджменту та управління проектами» у повному обсязі забезпечує методичний рівень навчання студентів. Це програми дисциплін; паперові/електронні конспекти лекцій, у тому числі у форматі Power Point; методичні вказівки до практичних занять; контрольних, розрахунково-графічних та курсових робіт.
Змістовне наповнення методичного інструментарію з менеджменту та управ-ління проектами базується на вимогах галузевих та варіативних освітньо-кваліфікаційних компонент відповідних спеціальностей - архітектури, дорожнього будівництво, міського господарства, промислового та цивільного будівництва, менеджменту і маркетингу в будівництві, управління будівельними проектами і інших. 
 Викладачі кафедри «Менеджменту та управління проектами» постійно відображають результати методичної роботи, приймаючи участь із виступами на українських та зарубіжних науково-методичних конференціях, та із зацікавленістю вивчають досвід інших.
За останні 5 років викладачами кафедри в співавторстві було підготовлено 14 наукових посібників, з яких 10 з грифом МОН України. Серед них: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс» (Тесленко П.О.), «Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс» (Сахацький М.П.), «Міжнародні стратегії економічного розвитку» (Сахацький М.П.), «Практикум з менеджменту» (Ширяєва Н.Ю.), «Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях» (Сахацький М.П., Ажаман І.А.), «Управління проектами в підприємницьких структурах» (Тесленко П.О.).
Кафедра менеджменту та управління проектами і бібліотека академії мають не-обхідну кількість періодичних фахових видань, у тому числі «Менеджер по персоналу», «Маркетинговые исследования в Украине», «Экономика Украины», «Ба-ланс-Бюджет», «Праця і зарплата», «Управление проектами», «Финансовый конт-роль», «Довідник кадровика», «Стандартизація, сертифікація, якість», «Кадрова практика» та інші.
 
      Методичне забеспечення
             кафедри
 
Наукова робота.
На кафедрі «Менеджменту та управління проектами» функціонують наукові школи:
- маркетинг в будівельній галузі (керівник - проф. Сахацький М.П.);
- регіональна економіка та сучасні форми просторового розвитку економіки (керівник - проф. Семенов В.Ф.)
- управління інноваційними проектами (керівник - доц. Тесленко П.О.).
За кафедрою «Менеджменту та управління проектами» закріплені наукові теми: «Проблеми розвитку маркетингу і менеджменту будівельного сектора економіки Півдня України» (рег. № 0106U000951, керівник - д.е.н., проф. Сахацький М.П.); «Інноваційна парадигма управління проектами та програмами (рег. № 0112U003212, керівник - к.т.н., доц. Тесленко П.О.); «Ефективний розвиток виробничо-господарської діяльності підприємств трансформаційної економіки (за ви-дами економічної діяльності)» (рег. № 0108U0010760, керівник - д.е.н., проф. Са-хацький М.П.); «Науково-економічне забезпечення розвитку промислового та ци-вільного будівництва в сільській місцевості України» (рег. № – 0114U000896, керівник, к.е.н., доцент Ажаман І.А.).
На кафедрі «Менеджменту та управління проектами» здійснюються наукові до-слідження за напрямами: «Розвиток менеджменту в будівництві», «Якість маркетингової діяльності будівельної бізнесорганізації» (доц. Ширяєва Н.Ю.), «Науково-економічне забезпечення розвитку промислового та цивільного будівництва в сільському господарстві» (к.е.н., доц. Ажаман І.А.), «Удосконалення процесів мо-делювання управлінських рішень у проектах» (к.т.н., доц. Тесленко П.О.), «Корпоративна соціальна відповідальність, взаємодія бізнесу, суспільства і держави» (доц. Воронін О.В., к.е.н., доц. Курносенко Л.В.),  «Стратегії розвитку менеджмент-освіти та управління якістю» (доц. Ширяєва Н.Ю.), «Формування стійких конкурентних переваг мережевих структур регіону» (доц. Білєга О.В.), «Форму-вання конкурентного потенціалу менеджменту будівельної бізнес-організації» (доц. Смелянець Т.В). 
 
 Навчальні посібники та збірники,
видані за участю викладачів кафедри
 
Видані монографії: «Організаційно-економічний механізм управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств» (Сахацький М.П., Селезньова О.О.); «Механізм, інструменти і важелі забезпечення ефективного розвитку малого підприємництва в національній економіці України» (Семенов В.Ф., Білега О.В.); «Формування та функціонування матеріально-технічної бази аграрних підприємств в умовах сучасного розвитку відносин власності» (Сахацький М.П.); «Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва» (Сахацький М.П.); «Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону» (Семенов В.Ф., Білега О.В.); «Особливості і напрями розвитку будівництва в аграрному секторі» (Ажаман І.А.); «Гармоничное управление проектами» (Тесленко П.О.);
 «Проект как система» (Тесленко П.О.); «Адаптивное управление ІТ проектами в системе экономической безопасности» (Тесленко П.О.), «Соціальний розвиток» (Курносенко Л.В.). В 2014 році виданий «Сучасний українсько-російський, російсько-український словник» (Сахацький М.П., Воронін В.О.).
 
На конференції « Управління проектами                           в умовах транзитивної економіки»

 Щорічно викладачами видаються наукові публікації у вітчизняних і міжнарод-них виданнях. Готуються фахові статті, в тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри приймають активну участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях, в т.ч. тих, що проводяться за кордоном. Проф. Сахацький М.П. виступав на IV Міжнародна науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів в м. Порпад (Словаччина) – тема доповіді «Особенности международной рекламы строительных предприятий». Доцент Ажаман І.А. приймала участь в: VIІI Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективные вопросы мировой науки – 2013» м. Софія (Болгарія) з доповіддю «Розвиток сільського господарства України в контексті соціально-економічних перетворень»; 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы экономического развития» м. Білгород (Російська Федерація) – тема доповіді «Теоретические основы использования логистического подхода к развитию строительства в сельской местности Украины». 
 На кафедрі «Менеджменту та управління проектами» щорічно проводиться мі-жнародна науково-практична конференція «Управління проектами в умовах транзитивної економіки», за результатами якої видається збірник тез доповідей. До участі в конференції залучаються викладачі і студенти з інших кафедр академії та інших вишів міста Одеси і країни. 
 
До наукової роботи кафедри «Менеджменту та управління проектами» активно долучається студентство. Молоді вчені - бакалаври та магістри, розуміючи, що у мінливих умовах глобальної економіки від керівництва будівельних підприємств потребується не тільки професійна воля, стратегічне мислення, інтуїція, логіка, але й досвід прийняття науковообґрунтованих управлінських рішень,  обирають, наприклад, такі напрямки наукових досліджень: вдосконалення бізнес-менеджменту та комунікаційної діяльності за рахунок якісного управління маркетинговою діяльністю в будівельній галузі; активізації кадрової політики щодо розвитку персоналу будівельних організацій; впровадження методів самооцінювання, бенчмаркінгу та інших методів діагностування у аналіз результативності бізнесу будівельних підприємств. Результати наукових досліджень студенти оприлюднюють у наукових збірках та приймають участь у конференціях з маркетингу, менеджменту та управління проектами, у студентських наукових конкурсах та чемпіонатах України з менеджменту та маркетингу; презентують їх під час захисту курсових та випускних кваліфікаційних робіт.
 
     Збірники матеріалів
   конференцій, що
   проводились кафедрою


Учасники IV міжнародної конференції «Управління проектами в умовах транзитивної економіки»

 Виховна робота.
Основними провідниками виховного процесу є як куратори студентських груп, але це також й суспільна робота усіх викладачів кафедри по таких питаннях:
- навчальна робота та виховні заходи щодо її підтримки: проведення поточної атестації; результати атестації обговорюються на засіданні Вченої ради факультету;
- гуманізація освіти: формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку українського суспільства, людського буття, духовної культури, питань культури і мистецтва, охорони культурних пам`ятників, екології, молодіжної політики в Одеському регіону та Україні, житлового молодіжного бу-дівництва,  правових основ боротьби проти наркоманії і СНІДу в Україні;
- культурно-освітнє виховання: організація екскурсій по історико-культурним місцям Одеси; участь у загальноміських, республіканських конкурсах, СТЕМ і інших заходах;
-  залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри «Менеджменту та управління проектами»: участь у науково-практичних та методичних конференціях, виступи з доповідями, опублікування статей в збірках наукових праць.
 
 Доцент Тесленко П.О.з аспірантами і студентами  на екскурсії 
Кафедра «Менеджменту та управління проектами» активно приймає участь у культурних студентсько-викладацьких, сімейних корпоративних та спортивних заходах, наприклад, свята «Найкращий викладач», «День народження факультету», «Новий рік», «8 березня», «День захисту дитини», та інші.

 Організаційна робота.
Організування на випускній кафедрі «Менеджменту та управління проектами» будується насамперед через планування робочого часу та його раціональне вико-ристання, яке відображається у індивідуальних планах викладачів та студентів, з урахуванням графіку навчального процесу та розкладу аудиторних занять. 
Значна увага приділяється організації та проведенню практичної підготовки студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Наприклад, на першому курсі навчальна практика «Вступ до фаху» пов’язана із ознайомленням студентів з історією розвитку академії, її керівництвом, організаційним диайном академії, організацією навчального процесу, специфікою роботи кафедри як випускової, змістом бакалаврської програми; також питання, пов’язані із професією «менеджер організацій будівельного комплексу» та з особливостями роботи підприємств в будівельній галузі господарського комплексу України.
На старших курсах для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» і «Управління проектами» організуються виробничі та професійні практики безпосередньо на будівельних підприємствах; завершальним етапом організації практик є переддипломна практика на тому підприємстві, діяльність якого дипломанти досліджують, розробляють для нього проектні рішення та публічно презентують в випускних кваліфікаційних роботах під час роботи Державної екзаменаційної роботи. 
Для проведення наукових досліджень студентів організовано наукові гуртки, діяльність яких логічно вбудована в науковий профіль кафедри «Менеджменту та управління проектами».

Профорієнтаційна робота.
Викладачі кафедри «Менеджменту та управління проектами» вважають проф-орієнтаційну роботу як громадську та реалізують заходи щодо вступу в академію не тільки з числа учнів шкіл, але й з числа бакалаврів для вступу на спеціальність «Управління проектами», випускників коледжів та вже працюючого контингенту.
Зміст профорієнтаційної роботи орієнтований як на загальний портфель спеціа-льностей академії, так і на портфель кафедри - спеціальності «Менеджмент» і «управління проектами». У школах організовані «школи» менеджменту та управління бізнеспроектами. 

 Громадська робота.
Організаційний дизайн кафедри «Менеджменту та управління проектами» має чіткий диференційовано-інтегрований розподіл. Кожен працівник забезпечує виконання певних напрямків громадської роботи: участь у Вченій Раді академії (Са-хацький М.П.), участь в Вченій Раді факультету «Економіки та управління в буді-вництві» (Сахацький М.П., Ширяєва Н.Ю., Тесленко П.О.), кураторство (Смелянець Т.В., Білєга О.В., Нагуляк В.О.), робота у навчальній частині академії (Нагуляк В.О.), робота у науково-методичній комісії ФЕУБ (Ширяєва Н.Ю.), координатор наукової діяльності кафедри (Ажаман І.А.), координатор практичної підготовки практикантів кафедри (Ширяєва Н.Ю.), координатори навчально-методичного забезпечення спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та їх акредитування (Сахацький М.П., Ширяєва Н.Ю., Тесленко П.О.).

 Досягнення кафедри.
За плідну педагогічну, наукову роботу, значні заслуги в підготовці кадрів з ви-щою освітою викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися Почесними грамотами Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Нагородження почесними грамотами викладачів кафедри проф. Сахацького М.П. (другий зліва)
та доц. Ажаман І.А. (третя зправа)
 В 2013 році викладач кафедри Білега Олена Вікторівна захистила кандидатсь-ку дисертацію на тему «Формування стійких конкурентних переваг мережевих структур в національній економіці України». 

Захист кандидатської дисертації Білеги О.В.