Кафедра іноземних мов

Зайцева Ольга Юріївна

кандидат філологічних наук, доцент, член Вченої Ради інституту ІЕС, завідуюча кафедрою

У гуманітарній освіті студентів особливе місце займають іноземні мови. Кафедра іноземних мов, одна з найстаріших кафедр академії, навчає студентів всіх спеціальностей англійській, німецькій і французькій мовам на денному й заочному відділеннях.

Робота кафедри іноземних мов протягом її існування завжди розвивалася по різних напрямках і йшла в ногу, відповідно до існуючих вимог до підготовки студентів з іноземної мови. Формувався викладацький колектив, створювалася учбово-методична й матеріальна база кафедри.

Методична робота колективу завжди була спрямована на забезпечення навчального процесу літературою на іноземних мовах в усіх напрямках підготовки студентів. Починаючи з 1972р. викладачами кафедри видані 157 методичних вказівок, підручник англійської мови для будівельних вузів (А.І. Бурлак), англо-російський словник будівельних термінів (А.І. Бурлак, Д.Г. Бурлак, Л.В. Мазуренко). Складено навчальні словники-мінімуми: термінологічний словник за фахом «Промислове й цивільне будівництво» (Т.И. Шинкаренко, Г.И. Безгребельна, Т.М. Пистрина), частотний словник англійської підмови архітектури та містобудування (В.А. Кусаковська), німецько-російський словник термінів за фахом «Промислове й цивільне будівництво» (Г.А. Турій, Н.В. Єлков), англійський термінологічний словник-мінімум за фахом «Автомобільні дороги й аеродроми» (Т.В. Добровольська) і ін.

У цей час на кафедрі розроблені й використовуються в навчальному процесі робочі програми та методичні вказівки в усіх напрямах підготовки студентів в академії: «Будівництво», «Архітектура», «Образотворче мистецтво», «Гідротехніка (водні ресурси)», «Економіка й підприємництво», «Менеджмент». За останні 5 років викладачами кафедри були видані 17 методичних вказівок, включаючи методичні вказівки з іноземних мов для відносно нових спеціальностей, таких як «Землевпорядження й кадастр» (О.Ю. Зайцева, Є.В. Станчик, С.І. Моргун, В.Н. Фірстова, А.В. Сивоконь), «Менеджмент організацій» (В.А. Кусаківська, О.Ю. Зайцева), «Образотворче мистецтво» (В.А. Кусаківська, О.С. Аравенко).

З початку 2000-х років особлива увага приділялася розробці методичних матеріалів для аспірантів і здобувачів. У цей час одним з основних напрямків роботи колективу є розробка кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу.

Науково-дослідна робота кафедри розвивається по декількох напрямах. Основна увага приділяється темі «Навчання підмовам науки й техніки по спеціальностях ОДАБА». Тривають індивідуальні наукові дослідження з наступної тематики: синтаксична структура пропозиції з підметовою й адвербіальною структурами первинної предикації в англійській підмові будівництва (к.філол.н., доцент О.Ю.Зайцева), семантичні особливості лексики англійської підмови архітектури й містобудування (к.філол.н., доцент В.А. Кусаковська), семантична структура англійських іменників у підмовах техніки (к.філол.н., ст. викладач Г.Я. Почтарук), створення термінології дизайну (ст. викладач. Я.Г. Мар’янко), професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (викл. Т.Н. Картель), методика навчання англійській мові студентів технічних спеціальностей (викл. А.В. Сивоконь) і ін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичних конференціях. За останні п'ять років кафедрою опубліковані тези 20 доповідей і 15 статей у різних наукових збірниках.

Традиційно проводяться студентські конференції й олімпіади з іноземних мов. Цю роботу протягом декількох років організують старші викладачі Е.В. Палагіна, І.П. Глєбова, С.І. Моргун.

Протягом десятиліть мінявся склад викладачів і співробітників кафедри іноземних мов. Багато викладачів живуть і працюють сьогодні в різних країнах світу: Німеччини, Франції, Канаді, США.

У різні роки на кафедрі працювали: к.філол.н., доцент Р.О.Катхе (зав. секцією англійської мови), к.філол.н., доцент А.А. Островська, к.філол.н., викладач Н.А. Кулікова, к.п.н.доцент Т.В. Добровольська; старші викладачі: Т.И.Александрова (зав.секцією англійської мови), І.І.Медведюк (зав.секцією англійської мови), Л.Л. Варежкина, А.П. Тужилкина, Э.М.Анпольськая (зав.секцією французької мови), Д.Г.Бурлака, Г.М.Чехичина, Т.И.Шинкаренко (зав. секцією англійської мови), Н.В. Елков, Г.И. Безгребельна, Т.М. Пистрина, Е.Г. Пархоменко; викладачі: Н.Г .Горбанева, З.Ф. Доброва, Л.Н. Степанова, Л.М. Вороніна, И.В. Карауш, С.В.Колісник, О.С.Аравенко, Н.Е. Аксьонова, Т.А. Хиджази, Л.П. Люциус, Е.Д. Коренева, А.Г. Навроцкая, Н.К. Желєзняк, А.Н. Голомбиєвська, С.І. Булатова, М.Г. Дгебуадзе, Е.Ф. Голубєва та ін.; старші лаборанти: Є.Н. Ривкина, Н.В. Астахова, І.П. Кольцова, Г.А. Туржанська; навчальний майстер Г.Д. Гайдамаки та ін.

Кафедра іноземних мов зберігає й розвиває традиції, створені колективом викладачів і співробітників минулих років.

У найближчі роки робота кафедри іноземних мов буде спрямована на рішення актуальних проблем сучасної методики викладання професійної іноземної мови, пов'язаних з комп'ютеризацією навчального процесу, використанням мультимедийних засобів і розробкою дистанційного навчання. Буде тривати технічне переоснащення навчальних аудиторій відповідно до вимог сучасності. Колектив кафедри готовий до рішення нових наукових і учбово-методичних з видань спрямованих на забезпечення якісної підготовки студентів академії.

Співробітники кафедри іноземних мов

- Зайцева Ольга Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, член Вченої Ради інституту, завідуюча кафедрою з 2007 року. Дисципліна – англійська мова.

- Кусаковська Вікторія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент. Дисципліна – англійська мова.

- Почтарук Галина Яківна, кандидат філологічних наук, доцент. Дисципліна – англійська мова.

- Палагіна Олена Наслетовна, старший викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Магомедова Людмила Петрівна, старший викладач. Дисципліна – німецька мова.

- Моргун Світлана Іванівна, старший викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Глєбова Ірина Петрівна, старший викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Картель Тетяна Миколаївна, старший викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Мар’янко Яніна Георгіївна, старший викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Фірстова Віолета Миколаївна, викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Станчик Євгенія Володимирівна, старший викладач. Дисципліни – французька й англійська мови.

- Сивоконь Ганна Володимирівна, викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Дубініна Наталія Василівна, викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Лазарчук Світлана Федорівна, викладач. Дисципліна – англійська мова.

- Безмощук Любов Михайлівна, зав. лабораторією.

- Фадєєва Альвіна Петрівна, старший лаборант.

Контакти:

Наша адреса: 65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, Кафедра іноземних мов.

Розташування: 8 поверх Інституту інженерно-екологічних систем.

Тел.: (048) 729-86-36.