Кафедра Містобудування

В 2007 році проф. Уреньов В.П. почав працювати над ідеєю створення кафедри містобудування у складі Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури. Цю ідею схвалив та підтримав ректор ОДАБА проф. Дорофєєв В.С. Після чого 01 вересня 2007 р. наказом ректора була заснована кафедра містобудування під керівництвом проф. Глазиріна В.Л.

В склад кафедри ввійшли досвідчені викладачі: доценти Рашковський К.У., Гольвар С.М., Протопопов С.Є., Пілюкова Н.В., Сющук Ю.Г., Єксарьов В.А., Петренко Н.О., ст. викладач Сандуленко О.І., асистенти Зелинська О.В., Бичек Л.В.

Членами кафедри ведеться велика робота по збору матеріалу та методів викладання, ознайомлення з досвідом діяльності подібних кафедр в інших навчальних закладах України (Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет будівництва та архітектури). Також кафедра проводить роботу по вивченню досвіду навчальних закладів ближнього та дальнього зарубіжжя .

З 2008 року завідувачем кафедри призначається доц. Мещеряков В.М., який сприяв розвитку матеріально-технічної бази кафедри. Під його керівництвом курсові проекти виконуються з урахуванням реальних умов розвитку міста Одеси.

З 12 квітня 2010 року завідувачем кафедри призначається кандидат архітектури, доцент Савицька Ольга Степанівна.

На даний момент ведеться робота над відкриттям спеціальності та профілізації з напрямку «Містобудування».

Зараз до складу кафедри входять досвідчені викладачі: доценти Савицька О.С., Рашковський К.У., Єксарьов В.А., Шишкін М.І. Глінін Ю.А., ст.. викладач Арсірій О.І., асистенти Зелинська О.В., Бичек Л.В., Сторожук С.С., Голота В.І. та Шаньгіна Г.С.

Членами кафедри ведуться наукові дослідження в області архітектури та містобудування м. Одеси. Провідна тема досліджень «Одеса - сучасний стан та перспективи розвитку». Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес при розробці курсових проектів .

Міжнародна діяльність кафедри

Одеський архітектурний інститут ОДАБА є одним з провідних архітектурних вищих навчальних закладів України. Інститут успішно здійснює міжнародне співробітництво з університетами та освітніми центрами ряду зарубіжних країн. Міжнародна діяльність кафедри містобудування спрямована на забезпечення більш тісної інтеграції Архітектурно Художнього інституту з міжнародним університетським співтовариством відповідно до концепції Болонської Конвенції. Вона організується відповідно до Статуту академії, статутами, двосторонніми угодами із зарубіжними вузами-партнерами.

Основною метою робіт з міжнародного співробітництва є інтеграція кафедри містобудування в світовий освітній простір. Це означає: забезпечення визнання Академії в якості активного учасника світового науково-освітнього процесу, підвищення міжнародного авторитету диплому АХІ ОДАБА, його визнання асоціаціями і органами освіти різних країн; інтернаціоналізацію навчального процесу шляхом розвитку міжнародної академічної мобільності.

Концепція міжнародного співробітництва кафедри відображає сучасні уявлення про зростання ролі інститутів у забезпеченні соціального та економічного розвитку країн і зміцнення дружніх зв'язків і взаєморозуміння між ними.

Організація, координація та інформаційно-методична підтримка робіт з міжнародного співробітництва на кафедрі здійснюється відділом міжнародних зв'язків. Двосторонні контакти здійснюються у формі міжнародних науково-практичних конференцій, спільних досліджень, організації семінарів. Викладачі АХІ мають можливість виїжджати за кордон з метою підвищення кваліфікації, стажування, вивчення та узагальнення міжнародного досвіду, розробки нових навчальних курсів і програм. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних семінарах, конференціях, конкурсах, програмах обміну, і виїжджати на навчання в вузи-партнери та на стажування.

Студенти АХІ ОДАБА вивчають методику архітектурного і містобудівного проектування, і так само основи наукового архітектурного аналізу на спецкурсі з містобудування.

Параметри напрямки спецкурсу характеризують 2 основні його складові-територіально-планувальна і об'ємно-просторова. Відповідно є 2 закордонних аналоги цих складових, які називаються по-англійськи «Town planning» і «Urban design», а по-німецьки «Stadtplanung» і «Staedtebau» ..

Завдання кафедри - викладання на рівні провідних європейських та американських вищих шкіл.

Кафедра Містобудування

Напрями науково-дослідних робіт

• Розроблення основ типології містобудівних і архітектурно-ландшафтних об’єктів.
• Теорія, методи та засоби архітектурно-розпланувального формування містобудівних об’єктів.
• Оптимізація архітектурних рішень населених місць і регіонів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, екологічних і природних умов.
• Удосконалення проектно-планувальних рішень, регулювання та управління процесами фунціонування і розвитку регіонів, міст і сіл, рекреаційно-ландшафтних територій.
• Закономірності та тенденції розселення, організації транспортної інфраструктури, формування об’єктів соціальної сфери, благоустрою територій, ландшафтної архітектури.
• Реконструкція існуючих населених пунктів.
• Урбанізація й екологія, ресурсозбереження.

Науково-технічні послуги

• Розробка Генеральних планів територій (міст, сіл, населених пунктів).
• Розробка проектів детального планування територій.
• Містобудівне обґрунтування будівельних об’єктів
• Генеральний план ділянок.
• Розробка ескізних проектів.
• Визначення меж прибудинкових територій.
• Розробка розділу вертикального планування.
• Розробка транспортних схем населених пунктів.

Основні партнери

• Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
• Управління архітектури м. Іллічівська Одеської області.

Контактні особи

Зав. кафедри Савицька О.С. (048) 720-64-79
Секретар кафедри Шаньгіна Г.С. (048) 720-64-79
Зав. лабораторії Рабович А.О. (048) 720-64-79
65029, Украина, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4, кафедра Містобудування
Корпус Архітектурно-художнього інституту, другий поверх, каб.А-4.

Методики, що використовуються в науково-технічній діяльності

У своїй роботі використовуються чинні нормативні документи в будівельній галузі, власна інформаційно-методична база, а також комп’ютерні технології, що дозволяють підвищити точність розрахунків та наочність проектів.

Колектив кафедри «Містобудування» 2010 - 2011 рік

Завідуюча кафедрою кандидат архітектури, доцент Савицька Ольга Степанівна.

Кандидат архітектури, доцент Рашковський Костянтин Ушерович

Кандидат архітектури, доцент Єксарьов Володимир Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент Шишкін Михайло Іванович

Доцент Глінін Юрій Анатолійович

Старший викладач Арсірій Олена Іванівна

Асистент Зелинська Оксана Василівна

Асистент Шаньгіна Ганна Сергійовна

Завідуюча лабораторією Рабович Алла Олексіївна

Лаборант Жилавський Ян Борисович