КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

 

Однією з кафедр, які входять до складу Архітектурно–художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури на сучасному етапі, є кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, що була виділена як самостійна з кафедри архітектури та містобудівництва у 1955 р., де керівником циклу дисциплін був Копилов Олександр Рувимович. Першим завідувачем кафедри став Казаков Володимир Борисович, який керував нею до 1973 р. У цей період першими викладачами кафедри були Батир Володимир Якович, Вербицька Олена Миколаївна, Гоян Владилена Федорівна,Значко Надія Густавівна, Іванов Георгій Семенович, Краснов Ігор Михайлович, Романова Ірина Вадимівна, Умріха Інна Володимирівна та Чарський Роман В’ячеславович. В ці ж часи проходить зародження та становлення наукової та науково-методичної бази кафедри: Іванов Г.С. проводив дослідження методу подвійного проекціювання в нарисній геометрії, Гоян В.Ф. у 1965 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженням в області панорамної перспективи, Батир В.Я. займався сферичною перспективою та ін. Основні результати багатьох досліджень були впроваджені в начальний процес за допомогою методичних розробок та вказівок. Кафедра була піонером в області проведення занять по телебаченню (лектор Чарський Р.В.) та організації машинного програмованого контролю знань студентів. Пізніше в 1968 р. на кафедру прийшов талановитий вчений-геометр, канд. техн. наук, доцент Бірючевський Микола Дмитрович, наукові інтереси якого були досить широкими: він займався питаннями орієнтації полів проекцій у просторі та на площині, проблемами реконструювання об’єктів за декількома проекціями при відсутності даних про проекційну систему, основами проективної геометрії та теорії геометричних побудов тощо. Під його керівництвом та ним особисто була значно поповнена методична база та розвинуто тематику наукових досліджень.

У 1973 – 74 рр. завідувачем кафедри був професор Рижов Микола Миколайович (він раніше працював зав. кафедри Московського державного університету ім. М.Ломоносова, потім Московського автомобільно-дорожнього інституту). Цього ж року з кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки була виділена кафедра рисунка, на яку перейшли багато викладачів нашої кафедри, тому її склад поповнився наступними фахівцями: Килимник Полюс Максимович,Левенець Людмила Федорівна, Лобанова Валерія Євгенівна, Москвичова Ніна Семенівна, Сандулова Валентина Пантелеївна, Сухарєва Лариса Олександрівна, Таран Лідія Іванівна, Хоржевська Діана Ігорівна, Чліянц Едгар Нерсесович. Під керівництвом проф. Рижова М.М.кафедра вийшла на сучасний рівень викладання графічних дисциплін, у якому значна увага приділялась теорії конструювання, завдання та зображення поверхонь, а також алгоритмізації розв’язання позиційних та метричних задач.

З 1974 р. до 1982 р. на чолі кафедри стояв канд. техн. наук, доцент Бірючевський М.Д., який подалі проводив удосконалення структури та методики курсу нарисної геометрії за допомогою теорії моделювання. В ці ж роки детальніше розроблені та введені до навчального процесу наступні розділи: тіні поверхонь другого порядку, побудова перспективних зображень на похилих картинах, побудова віддзеркалень у похилих площинах тощо. Кафедра стала центром проведення міських наукових та науково-методичних семінарів Одеських вузів з питань прикладної геометрії та інженерної графіки. Кафедра підтримувала тісний зв'язок з Секцією теоретичної та прикладної графіки Одеського Будинку вчених. У цей період на кафедру приходять нові викладачі: канд. техн. наук Мальцев Дмитро Васильович, канд. техн.наук Марченко Валентин Сергійович, Вітренко Валентина Антонівна, Книшук Валентин Іванович, Панкратов Вадим Миколайович, Шишкін Михайло Іванович.

У 1982 р. по 1983 р. кафедру очолював канд. техн. наук, доц. Марченко Валентин Сергійович. Під його керівництвом значно була поширена матеріально-технічна база кафедри, постійно поновлювався методичний фонд та роздавальний дидактичний матеріал тощо.

У 1983 р. зав. кафедри стає канд. техн. наук, доцент Мальцев Дмитро Васильович, який плідно керував колективом на протязі 14 років. В ці роки на кафедру прийшли нові викладачі: канд. техн. наук Бредньова Віра Петрівна, канд. техн. наук Калінін Олександр Олександрович, канд. техн. наук Міхєєва Наталія Ростиславівна, Ємельяненко Тетяна Володимирівна, Кирлянд Марія Борисівна, Кльоб Ніна Володимирівна, Никитюк Аріна Володимирівна, Шликова Тетяна Геннадієвна,Яворська Наталія Михайлівна.

З 1997 р. по 2004 р. на чолі кафедри знаходиться канд. техн. наук, доц. Козлов Михайло Анатолійович. Під його керівництвом на кафедрі продовжувалась робота по утворенню навчально-методичних комплексів з нарисної геометрії та інженерно-будівельного креслення для студентів-першокурсників різних спеціальностей, уперше був обладнаний комп’ютерний клас із сучасним програмним забезпеченням.

З 2004 р. по 2014 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Джугурян Тигран Герасимович, з появою якого активізувалась наукова та науково-методична робота всього колективу. У цей період на кафедру приходят нові викладачі: д.т.н., ст.наук.спів., член ISGG, проф. Браілов Олекандр Юрійович, к.т.н. Сидорова Наталя Валеріївна, Перпері Алла Олександрівна, Доценко Юлія Валеріївна, Думанська Вероніка Валентинівна. З 2010 р. на кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності «Технологія машинобудування».

З 2014 р. кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Перпері Алла Олександрівна, з появою якої ведеться укріплення матеріально-технічної база кафедри, обновлювання методичної роботи кафедри, наукова робота викладачів кафедри ведеться у наступних напрямах: к.т.н., доц. Перпері А.О. математичне моделювання та еволюційна оптимізація технологічних процесів із зв’язаними операціями в САПР; дослідження якості графічної освіти студентів-першокурсників, які навчаються за напрямом «Архітектура»; д.т.н., ст.наук.спів., член ISGG, проф. Браілов О.Ю. – геометричне моделювання спряжених криволінійних поверхонь виробів машинобудування, розробка методології конструювання, проектування та створення технологій виготовлення виробів у середовищі сучасних засобів комп’ютерної графіки; к.т.н., доц., приват-проф. Бредньова В.П. і к.т.н., доц., приват-проф. Марченко В.С. – удосконалення науково-педагогічних підходів до методики та методології викладання графічних дисциплін на основі нових інформаційних технологій, удосконалення методики впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи для графічних дисциплін; к.т.н., доц. Калінін О.О. – дослідження короткочасної та тривалої несучої здатності внецентрено - стиснутих залізобетонних стержнів, експериментальні дослідження особливостей методики викладання графічних дисциплін в умовах реформування системи середньої та вищої освіти; к.т.н., доц. Вікторов О.В. – корекція на основі моделі діяльності інтелекту при навчанні графічним дисциплінам; методика мишлення за допомогою графічних образів; к.т.н., доц. Сидорова Н.В. – розв’язання оптимізаційних задач будівельного матеріаловедення по складних поверхнях на базі нарисної геометрії; дослідження якості графічної освіти студентів-першокурсників будівельних спеціальностей; модифіковані силікатні матеріали, структура та властивості; к.т.н., доц. Думанська В.В. – дослідження покриття з фігурних елементів мощення з пірамідальною основою на наклонних поверхнях; к.т.н., ас. Доценко Ю.В. – вплив комплексної активації на міцністні характеристики модіфікованих силікатних бетонів на поризованій матриці.

Перпері Алла Олександрівна
завідуюча кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки,
заступник директора Архітектурно-художнього інституту,
кандидат технічних наук, доцент

Колектив кафедри викладає на перших та других курсах денної та заочної форми навчання дисциплини: нарисна геометрія, інженерна графіка, топографічне та землевпорядкувальне креслення, технологія комп’ютерного моделювання в машинобудуванні, мистецтво шрифту.

Члени кафедри систематично проводять узагальнюючу роботу з підбору і обробки кращих студентських графічних робіт для поповнення та оновлення дидактичних стендів у навчальних аудиторіях і рекреаційних приміщеннях. Протягом кожного навчального року під керівництвом провідних викладачів кафедри працює секція студентської наукової спільноти, де студенти готують творчі матеріали або доповіді, пов'язані з їх графічної підготовкою і майбутніми спеціальностями архітектора або інженера-будівельника. На базі кафедри щороку проводяться відкриті олімпіади з нарисної геометрії серед студентів-першокурсників провідних вищих навчальних закладах м. Одеси, а також з креслення серед школярів м. Одеси. Кафедра бере активну участь у довузівській та профорієнтаційній роботі серед школярів.

Активну участь у Вчених Радах академії та АХІ приймають: зав. кафедри, к.т.н., доц. Перпері А.О.., к.т.н., приват-проф. Бредньова В.П., а також на адміністративних та громадських посадах: к.т.н., доц. Перпері А.О. – заступник директора Архітектурно-художнього інституту, к.т.н., приват-проф. Бредньова В.П. – голова профспілки Архітектурно-художнього інституту, к.т.н., доц. Калінін О.О. – міжнародний майстер з шахів й відомий організатор спортивних змагань.

Колектив кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

У поточному навчальному році на кафедрі під керівництвом завідуючої кафедри к.т.н., доц. Перпері А.О. працюють: д.т.н., проф. Браілов О. Ю., к.т.н., приват-проф. Бредньова В.П., к.т.н., приват-проф. Марченко В.С., к.т.н., доц. Вікторов О. В., к.т.н., доц. Калінін О.О., к.т.н., доц. Сидорова Н.В., к.т.н., доц. Думанська В.В., ст. викл. Яворська Н.М., к.т.н., ас. Доценко Ю.В. Весь професорсько-викладацький колектив кафедри докладає багато зусиль для збереження добрих історичних традицій та забезпечення високого рівня підготовки студентів різних спеціальностей.