Кафедра філософії, політології, психології та права


д.ф.н. проф Кадієвська І.А.

Зав. Каф. Філософії, політології та права

 

        Кафедра почала свою історію з 1971 р., коли в будівельному інституті була створена кафедра філософії та наукового комунізму.

У 2006 р. кафедру перейменували на кафедру філософії, політології, психології та права.

З 2012 р. кафедру очолює доктор філософських наук, професор КадієвСька Ірина Аркадіївна.

Для співробітників кафедри характерне прагнення до постійного професійного зростання.

Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 11 фахівців, з яких: 1 професор, 7 доцентів, 3 старші викладачі. На кафедрі працюють 1 доктор філософських наук, 1 доктор педагогічних наук, 4 кандидати філософських наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат психологічних наук.

Основним напрямком викладацької та науково-дослідної роботи кафедри є постійне інтегрування  філософських, політичних, психологічних та правових  досліджень   з проблемами і змістом майбутньої  професійної діяльності фахівців будівельної галузі.  Це, насамперед, стосується розробки та вдосконалення змісту  соціально-гуманітарних  дисциплін.

Для підготовки бакалаврів, магістрів і  аспірантів професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання 13 НОРМАТИВНИХ дисциплін: «Вища освіта в Україні та Болонський процес», «Господарське законодавство», «Господарське право», «Господарське і трудове право», «Господарське право», «Договірне право», «Інтелектуальна власність», «Методологія і організація наукових досліджень», „Політологія”,  «Право», «Соціальна та екологічна  безпека»,  «Сучасна педагогіка», „Філософія”, «Філософія творчості» та 15 ВИБІРКОВИХ дисциплін: «Естетика»,  «Конфліктологія», «Логіка», «Основи психології та педагогіки», «Патентознавство в архітектурі та будівництві», «Правознавство», «Психологія», «Психологія в  рекламі», « Психологія і педагогіка», «Психологія управління», «Релігієзнавство», «Соціальна політика в будівництві», «Соціологія», «Філософія (спецкурс)», «Цінності європейської цівілізації»            Кафедра викладає на всіх інститутах та факультетах академії. Викладачами кафедри розроблено десятки нових курсів, підготовлена відповідна інформаційна-методична база.

      Сучасний колектив кафедри вносить свій вклад у вузівську життєдіяльність, розробляє нові методики удосконалення педагогічної майстерності, приймає участь у роботі теоретичних і методичних семінарів кафедри, академії та міста Одеси.

Основну увагу колектив кафедри зосереджує на проблемах формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця.

Важливим напрямком діяльності кафедри є робота з аспірантами всіх спеціальностей  Академії. Насамперед, це підготовка і проведення сесії по прийому вступних іспитів з філософії . Потім початківцям-аспірантам і здобувачам протягом навчального року читається цикл лекцій з різних розділів філософії, а також з ними проводяться узагальнюючі семінарські заняття. Головну задачу цих занять кафедра бачить у тому, щоб допомогти початківцям-вченим глибоко освоїти світоглядні і методологічні навички теоретичного мислення.

  Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю.

 


 Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розробку фундаментальних філософських, політичних, соціальних та правових проблем, що є актуальними для сьогодення, та висвітлення суперечливих подій, що відбуваються в країні та світі.

 

      Основним напрямом наукових інтересів викладачів кафедри є «Гуманістичні основи творення освітньої парадигми в умовах глобалізації».

Відповідно до цієї теми, викладачами Кадієвською І.А., Єрмаковою С.С., Нарядько Г. Я.,  Биковою С.В., Сазоновим В.В., Огороднійчук І.А., Каранфіловою О.В., Пастушенко О.В. опубліковані монографії, посібники, статті, тези та матеріали в наукових конференціях.

 
 

 

 

     Співробітники кафедри постійно беруть участь у роботі ряду конференцій та конгресів, у тому числі міжнародних і загальноукраїнських .

     Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує інноваційні методики навчання та контролю знань студентів, зокрема, рольові ігри, круглі столи, інтерактивні лекції, презентації,  модульні контролі.

    При кафедрі діє електронна бібліотека першоджерел, навчально-методичних посібників, методичних вказівок, що містить багато найбільш вагомих видань світової та вітчизняної соціально-філософської літератури.

          Пріоритетним напрямом роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. При кафедрі діють наукові гуртки. Психологічний гурток «Психологія будівельника» (керівник кандидат психологічних наук, доцент Бикова С.В.). Правовій гурток «Студент і право» (керівник кандидат педагогічних наук Огороднійчук І.А.).

        

         Кафедра розташована на 3-му поверсі головного навчального корпусу, 325 аудиторія.

Телефон для зв’язку: 729-85-85.

 

   Склад кафедри:

завідувач кафедрою – доктор філософських наук, професор КАДІЄВСЬКА Ірина Аркадіївна;

доцент кафедри – доктор психологічних  наук ЄРМАКОВА Світлана Станіславівна;

доцент кафедри – кандидат психологічних  наук БИКОВА Світлана Валентинівна;

доцент кафедри – кандидат філософських наук КРИЖАНТОВСЬКИЙ  Анатолій Васильович;

доцент кафедри – кандидат філософських наук КАРАНФІЛОВА Олена Володимирівна;

доцент кафедри – кандидат філософських наук НАРЯДЬКО Галина Яківна; 

доцент кафедри – кандидат філософських наук САЗОНОВ Валерій Володимирович;

доцент кафедри – кандидат педагогічних наук ОГОРОДНІЙЧУК Ірина Анатоліївна;

старший  викладач – ВАЛКАНОЦЬКИЙ Валерій Іванович;

старший  викладач – ПАСТУШЕНКО Ольга Володимирівна;

старший  викладач – КРАВЧЕНКО Тетяна Іванівна;

старший лаборант – КІРІЄНКО  Наталія Павлівна;

старший лаборант – ЛУГОВСЬКА Оксана Валентинівна.