Центр післядипломної освіти


 
Дзюба Сергій Володимирович
к.т.н., доцент,
Директор Центру післядипломної освіти 
Адреса деканата центру:
65029 м. Одеса, ул. Дідріхсона, 4 
Гідротехнічний  корпус, 1 поверх,
телефон: (048) 723-44-49

  У 1960 році в Одеському інженерно-будівельному інституті вперше почали свою діяльність "Курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників", створенню яких передували Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 та наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 5 серпня 1960 року. В ті роки керівний інженерно-технічний персонал будівельної галузі повинен був раз в 5 років підвищувати свою кваліфікацію. Таким чином, через курси пройшло не одне покоління керівників будівельної індустрії південного регіону України, що сприяло подальшому зміцненню зв'язків між академією та виробництвом.

 У 1988 році згідно спільного наказу Мінвузу УРСР і Украгробуду курси були реорганізовані в «Факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців будівельних організацій», який очолював Дзюба Володимир Олександрович, а пізніше Сааков Важа Вартанович та Тімчишина Раїса Леонідівна. В 1998 році факультет став називатися «Факультетом перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів», його очолив Шкрабік Йосип Володимирович.

  У 2004 році факультет був перетворений в Інститут післядипломної освіти, а потім, у 2009 році – в Центр післядипломної освіти, що є самостійним структурним підрозділом. З 2010 року центр очолює Дзюба Сергій Володимирович.

 

 

 

 До роботи нашого навчального підрозділу завжди пред'являлися особливі вимоги, відповідно до яких заняття завжди проводилися найбільш кваліфікованими викладачами, провідними фахівцями проектних і науково-дослідних інститутів, а також представниками контролюючих та експертних організацій. Головним завданням післядипломної освіти в академії була і залишається організація систематичного вивчення нашими студентами і слухачами новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, ефективних методів планування і економічного стимулювання, наукової організації роботи та управління будівництвом, засобів автоматизації та механізації виробничих процесів і широкий обмін виробничо-технічним досвідом.

  Для покращення організації підготовки студентів Центру післядипломної освіти у лютому 2014 року наказом Ректора академії була створена кафедра «Загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін», яку очолив приват-професор Міхайлов Олексій Андрійович. Організація кафедри «Загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін» дозволила підвищити якість методичної роботи в ЦПО і створити умови для організації наукової роботи.

  В даний час крім підвищення кваліфікації, Центр післядипломної освіти ОДАБА веде також діяльність з перепідготовки фахівців і магістрів з наданням другої вищої освіти за такими спеціальностями:

 

— 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (специализация Экономика строительного предприятия) со сроком обучения 2 года (4 учебных семестра),

— 192 Строительство и гражданская инженерия (специализации: Промышленное и гражданское строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и водоотведение) со сроком обучения 2,5 года (5 учебных семестров),

— 193 Геодезия и землеустройство (специализация: Землеустройство и кадастр) со сроком обучения 2 года (4 учебных семестров).

 

Для выпускников ВУЗов, имеющих родственные специальности, срок обучения определяется индивидуально.

 

Кроме того возможна подготовка степени/уровня МАГИСТРили СПЕЦИАЛИСТ по индивидуальным учебным планам в соответствии со всеми аккредитованными в академии специальностями и специализациями.


  Підвищення кваліфікації вже відбулися фахівців будівельної галузі проводиться в нашому центі відповідно до напрямів підготовки «Архітектура», «Будівництво» та «Гідротехніка (водні ресурси)» за такими спеціалізаціями:

1. Кошторисна справа в будівництві,

2. Підвищення кваліфікації фахівців об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів,

3. Управління житлово-комунальними сервісами,

4. Будівництво будівель і споруд в сейсмічних районах,

5. Будівництво в складних геологічних умовах,

6. Інженерна та комп'ютерна графіка в будівництві. Графічна система T-flex CAD,

7. Використання програмного комплексу SCAD Office,

8. Курси підвищення кваліфікації працівників цементних заводів,

9. Техніка безпеки в будівництві,

10. Шляхи зниження енергоємності будівництва і експлуатації будівель і споруд. 

  За потребою підприємств будівельної галузу в ЦПО постійно створюються нові курси підвищення кваліфікації.

 Крім того, в нашому центрі додатково проводяться курси з дисциплін, що читаються понад обсяг навчальних планів, а також додаткові заняття, програма яких визначається запитами підприємств і будівельних організацій, майбутніх роботодавців випускників академії.

 Всім слухачам, що закінчили курси підвищення кваліфікації, видаються свідоцтва державного зразка. К работе нашего учебного подразделения всегда предъявлялись особые требования, в соответствии с которыми к проведению занятий привлекались наиболее квалифицированные преподаватели, ведущие специалисты проектных и научно-исследовательских институтов, а также представители контролирующих и экспертных организаций.