Список новых поступлений на 03.01.2013

 

 

А – 39

69.003(075)

 

Акимов В.В. Экономика отрасли. (Строительство): Учебник/В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова и др. – 2-е узд. – М.: Инфра-М, 2011. – 320с – 4екз.

У23я73

Б – 27

 

Басавский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие/ Л.Е. Басовский.- М.: Инфра – М, 2012. – 258с – 2екз.

681.3(075)

Б – 40

 

Безручко В.Т. Информатика. Курс лекций: Учебное пособие. М.: «Форум» - Инфрам – М, 2012. – 430с. – (Высшее образование). – 3екз.

539(075)

Б – 11

 

Білий М.У. Атомна фізика: Підручник/ М.У. Білий, Б.А.Охріменко. –К.: Знання, 2009.  – 559с. – (Класична та сучасна фізика) – 5екз.

51(075)

В – 19

 

Васильченко І.П. Вища математика для економістів: Основні розділи: Підручник/ І.П.Васильченко. – 2-е вид.  К.: Кондор, 2012. – 607с. – 5екз.

51(075)

В – 19

 

Васильченко І.П. Вища математика для економістів: (Спеціальні розділи): Підручник. – 2-е вид. – К.: Кондор, 2012. – 352с. -5екз.

1(075)

В – 19

 

Васильченко І.П. Вища математика для економістів: (Спеціальні розділи): Підручник. – 2-е вид. – К.: Кондор, 2012. – 352с. -5екз.

517(075)

В – 55

 

Вища математика. Збірник задач. Ч.2: Диференціальне та інтегральне числення: Навчальний посібник/ А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва. та др. – Харків: Компанія СМІТ, 2012. – 330с. – 5екз.

517(075)

В – 55

 

Вища математика. Ч.3: Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення: Збірник задач: Навчальний посібник/ А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва та ін.. – Харків: Компанія СМІТ, 2010. – 265с. – 5екз.

Ч481

В – 53

 

вісник Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури./ Гол.ред. В.С.Дорофєєв. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, Вип.№48. Ч.1:2012. – 315с. – 2екз.

У23

Г – 68

Горемыкин В.А. Бизнес – план: Методика разработки. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось – 89», 2011. – 589с. -2екз.

631.4(075)

Г – 90

 

Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: Навчальний посібник/ В.І.Кунчик, В.В.Іваніна, Г.І.Нестеров та ін.; За ред. В.І. Купчика. – К.: Кондор, 2012. – 412с. – 10екз.

616(075)

Д – 30

 

Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 153с. – 10екз.

Ч755

Д – 69

 

Дорофеєв В.С.: Керівник, науковець, викладач. Бібліографічний покажчик: Бібліографічний показчик/ Відпов. ред.. С.П. Мовчан, Авт. –  упор. Н.В. Пущіна; ред.. кол.: С.П. Мовчан, Н.М. Маргіна, Л.О. Віговська, Л.Д. Борисова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Одеса: ОДАБА, 2012. – 100с. – 2екз.

У23я73

Д – 79

 

Дубровин И.А. Бизнес – планирование на предприятии: Учебник. – 2-е изд. – М.: «Дашков и К», 2012. – 430с. – (Учебные издания для бакалавров) – 3екз.

532(075)

З – 13

 

Завойко Б.М.Технічна механіка рідин і газів: Основні теоретичні положення та задачі: Навчальний посібник/ Б.М. Завойко, Н.П. Лещій; За наук. Ред.В.М. Жука. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2012. – 119с. – 5екз.

53(076)

З – 14

 

Загальна фізика з прикладами і задачами. Ч.1: Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка: Навчальний посібник/ В.О. Стороженко, І.М. Кібець, А.І. Рибалка, Т.Б. Ткаченко. – Харків: Компанія СМІТ, 2006. – 320с – 3екз.

744(075)

З – 41

 

Збірник тестів з інженерної графіки: Технічне креслення: Навчальний посібник/ Й.З. Бенке, М.Л. Демьян, О.П. Козарь, М.Г. Стащук. – К.: Кондор, 2010. – 183с. – 5екз.

У9(4Укр) – 56я73

И – 58

 

Инвестиционное проектирование: Учебник/ Р.С. Горлов, К.В. Балдин, И.И. передеряев, А.В. рукосуев. – 2-е изд. – М.: «Дашков и К», 2012. – 365с. – 2екз.

681.3(075)

И – 74

 

Информатика в экономике: Учебное пособие; Под редакцией Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. – М.: Вузовский учебник Инфра- М, 2012. – 476с. – 3екз.

537(075)

К – 11

 

Кібець І.М.Загальна фізика з прикладами і задачами. Ч.2: Електрика та магнетизм: Навчальний посібник/ І.М. Кібець, А.І. Рибалка, В.О. Стороженко. – Харків: Компанія СМІТ, 2009. – 423с. – 7екз.

У9(4Укр)я73

К – 88

 

Кудрявцев Е.М. Организация планирование и управление предприятием: Учебник. – М.: Ассоциац. Строит. вузов, 2011. – 416с. – 2екз.

658.382.3(075)

К – 90

 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник/ О.Н. куликов, Е.И. Ролин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: «Академия», 2012. – 416с. – (Начальное профессиональное образование). – 10екз.

У9(4Укр)-26я73

М – 22

Мамаева Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие. – М.: «Дашков и К», 2009. – 255с. – 2екз.

51(075)

М – 34

 

Математика для економістів: Теорія та застосування: Підручник/ В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. – К.: Кондор, 2007.– 595с. – 5екз.

681.3

М – 37

Мачула В.Г. Exel 2007: Расчеты и анализ. – Ростов – на - Дону: Феникс, 2010. – 158с.– 3екз.

711.11

М – 11

 

Містобудування та територіальне планування: Науково - технічний збірник/ Відп. Ред.. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, Вип № 44: - 2012. – 587с. – 1екз.

658(075)

О – 64

 

Организация, планирование и управление производством: Практикум (курсовое проектирование): Учебное пособие/ Н.И. Новицкий, Л.Ч. Горностай, А.А. Горюшкини др.; Под ред. Н.И. Новицкого. – 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2011. – 319с. – 2екз.

69.003:658.012.2(075)

П – 37

 

Планирование на строительном предприятии: Учебник/ В.В.Бузырев, Е.В. Гусев, И.П. Савельева, И.В. Федосеев; Под общ. Ред. В.В. Бузырева. – М.: Кнорус, 2010. – 531с. – 2екз.

Ч481

Р – 44

 

Ресурсноекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. №24: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2012. – 575с. – 1екз.

681.3(075)

С – 34

 

Сибирская Е.В.Электронная коммерция: Учебное пособие/ Е.В. Сибирская, О.А. Старцева. – М.: Форум, 2012. – 287с. – 3екз.

72.01

С – 91

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково - технічний збірник: Заснований в 1997/ Отв. Ред.. Н.Н. Демин. – К.: КНУБА, Вип. №30: - 2012. – 402с. – 1екз.

517(075)

Т – 30

 

Тевяшев А.Д. Вища математика. Ч.1: Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної: Збірник задач: Навчальний посібник/ А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин. – Харків:        Компанія СМІТ, 2010. – 259с. – 5екз.

625.7

Т – 43

 

Типові технологічні карти на відновлення і захист залізобетонних конструкцій штучних споруд на автомобільних дорогах із застосуванням систем матеріалів торгової Ceresit/ .розроб. Є.К.Карапузов, В.Г. Соха, В.В. Лайккін. – Київ, 2012. – 115с. – 1екз.

625.745

Т – 43

 

Типовые технологические карты на восстановление и защиту бетонных и железобетонных конструкций транспортного строительства с применением системы материалов торговой марки Ceresit/ Е.К. Карапузов, В.Г. Соха, В.В. Лайкин, П.Б. Айзман. – К.: Вища освіта, 2010. – 152с. – 1екз.

681.3(075)

Т – 98

 

Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: Учебное пособие/ Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров; 4-е изд. – М.: Форум, 2012. – 366с. – 3екз.

ХЗ11

У – 26

 

Уголовный процессуальный кодекс Украины: Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям кримінального процесуального кодексу України. – Харьков: Одиссей, 2012. – 383с. – 2екз.

681.3

Ч – 34

Чеботарева И.Б. AutoCAD 2010 на практике. – Ростов- на - Дону: Феникс, 2010. – 159с. – 3екз.

69.003(075)

Э – 40

 

Экономика строительства: Учебное пособие/ В.В. Бузырев, А.П. Суворова, И.В. Федосеев и др.; Под общей ред. В.В. Бузырева. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 335с. – 2екз.