Кафедра нарисної геометрії та креслення
Однією з кафедр, які входять до складу Архітектурно –художнього інституту Одеської національної академії будівництва та архітектури на сучасному етапі, є кафедра нарисної геометрії та креслення, що була виділена як самостійна з кафедри архітектури та містобудівництва у 1955 р., де керівником циклу дисциплін був Копилов Олександр Рувимович. Першим завідувачем кафедри став Казаков Володимир Борисович, який керував нею до 1973 р. У цей період першими викладачами кафедри були Батир Володимир Якович, Вербицька Олена Миколаївна, Гоян Владилена Федорівна, Значко Надія Густавівна, Іванов Георгій Семенович, Краснов Ігор Михайлович Романова Ірина Вадимівна, Умріха Інна Володимирівна та Чарський Роман В’ячеславович. В ці ж часи проходить зародження та становлення наукової та науково-методичної бази кафедри: Іванов Г.С. проводив дослідження методу подвійного проекціювання в нарисній геометрії, Гоян В.Ф. у 1965 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженням в області панорамної перспективи, Батир В.Я. займався сферичною перспективою та ін. Основні результати багатьох досліджень були впроваджені в начальний процес за допомогою методичних розробок та вказівок. Кафедра була піонером в області проведення занять по телебаченню (лектор Чарський Р.В.) та організації машинного програмованого контролю знань студентів. Пізніше в 1968 р. на кафедру прийшов талановитий вчений-геометр, канд. техн. наук, доцент Бірючевський Микола Дмитрович, наукові інтереси якого були досить широкими: він займався питаннями орієнтації полів проекцій у просторі та на площині, проблемами реконструювання об’єктів за декількома проекціями при відсутності даних про проекційну систему, основами проективної геометрії та теорії геометричних побудов тощо. Під його керівництвом та ним особисто була значно поповнена методична база та розвинуто тематику наукових досліджень.
У 1973 – 74 рр. завідувачем кафедри був професор Рижов Микола Миколайович (він раніше працював зав.кафедри Московського державного університету ім. М.Ломоносова, потім Московського автомобільно-дорожнього інституту). Цього ж року з кафедри нарисної геометрії та креслення була виділена кафедра рисунка, на яку перейшли багато викладачів нашої кафедри, тому її склад поповнився наступними фахівцями: Килимник Полюс Максимович, Левенець Людмила Федорівна, Лобанова Валерія Євгенівна, Москвичова Ніна Семенівна, Сандулова Валентина Пантелеївна, Сухарєва Лариса Олександрівна, Таран Лідія Іванівна, Хоржевська Діана Ігорівна, Чліянц Едгар Нерсесович. Під керівництвом проф. Рижова М.М. кафедра вийшла на сучасний рівень викладання графічних дисциплін, у якому значна увага приділялась теорії конструювання, завдання та зображення поверхонь, а також алгоритмізації розв’язання позиційних та метричних задач.
З 1974 р. до 1982 р. на чолі кафедри стояв канд. техн. наук, доцент Бірючевський М.Д., який подалі проводив удосконалення структури та методики курсу нарисної геометрії за допомогою теорії моделювання. В ці ж роки детальніше розроблені та введені до навчального процесу наступні розділи: тіні поверхонь другого порядку, побудова перспективних зображень на похилих картинах, побудова віддзеркалень у похилих площинах тощо. Кафедра стала центром проведення міських наукових та науково-методичних семінарів Одеських вузів з питань прикладної геометрії та інженерної графіки. Кафедра підтримувала тісний зв'язок з Секцією теоретичної та прикладної графіки Одеського Будинку вчених. У цей період на кафедру приходять нові викладачі: канд. техн. наук Мальцев Дмитро Васильович, канд. техн.наук Марченко Валентин Сергійович, Вітренко Валентина Антонівна, Книшук Валентин Іванович, Панкратов Вадим Миколайович, Шишкін Михайло Іванович.
У 1982 р. кафедру очолив канд. техн. наук, доц. Марченко Валентин Сергійович. Під його керівництвом значно була поширена матеріально-технічна база кафедри, постійно поновлювався методичний фонд та роздавальний дидактичний матеріал тощо.
У 1983 р. доц. Марченко В.С. обирається деканом Архітектурного факультету і працює на цієї посаді понад 10 років, а зав. кафедри стає канд. техн. наук, доцент Мальцев Дмитро Васильович, який плідно керував колективом на протязі 14 років. В ці роки на кафедру прийшли нові викладачі: канд. техн. наук Бредньова Віра Петрівна, канд. техн. наук Калінін Олександр Олександрович, канд. техн. наук Міхєєва Наталія Ростиславівна, Ємельяненко Тетяна Володимирівна, Кирлянд Марія Борисівна, Кльоб Ніна Володимирівна, Никитюк Аріна Володимирівна, Шликова Тетяна Генадієвна, Яворська Наталія Михайлівна.
З 1997 р. по 2004 р. на чолі кафедри знаходиться канд. техн. наук, доц. Козлов Михайло Анатолійович. Під його керівництвом на кафедрі продовжувалась робота по утворенню навчально-методичних комплексів з нарисної геометрії та інженерно-будівельного креслення для студентів-першокурсників різних спеціальностей, уперше був обладнаний комп’ютерний клас із сучасним програмним забезпеченням.
Рисунок
З 2004 р. кафедру очолив доктор технічних наук, професор Джугурян Тигран Герасимович, з появою якого була укріплена матеріально-технічна база кафедри та активізувалась наукова та науково-методична робота всього колективу у наступних напрямах: д.т.н., проф. Джугурян Т.Г. – підвищення якості освітніх послуг на основі впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи та сучасних інформаційних технологій, створення інтелектуальних комбінованих інструментів та технологічних процесів для прецизійної обробки отворів; д.т.н., ст.наук.спів., член ISGG, проф. Браілов О.Ю. – геометричне моделювання спряжених криволінійних поверхонь виробів машинобудування, розробка методології конструювання, проектування та створення технологій виготовлення виробів у середовищі сучасних засобів комп’ютерної графіки; к.т.н., доц., приват-проф. Бредньова В.П. і к.т.н., доц., приват-проф. Марченко В.С. – удосконалення науково-педагогічних підходів до методики та методології викладання графічних дисциплін на основі нових інформаційних технологій, удосконалення методики впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи для графічних дисциплін; к.т.н., доц. Калінін О.О. – дослідження короткочасної та тривалої несучої здатності внецентрено - стиснутих залізобетонних стержнів, експериментальні дослідження особливостей методики викладання графічних дисциплін в умовах реформування системи середньої та вищої освіти; к.т.н., доц. Вікторов О.В. – корекція на основі моделі діяльності інтелекту при навчанні графічним дисциплінам; к.т.н., доц. Сидорова Н.В. – розв’язання оптимізаційних задач будівельного матеріаловедення по складних поверхнях на базі нарисної геометрії, дослідження якості графічної освіти студентів-першокурсників будівельних спеціальностей.
З 2010 р. на кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності «Технологія машинобудування» і першою аспіранткою кафедри стала асистент Голобородько Г.М. (науковий керівник проф. Джугурян Т.Г.).
Колектив кафедри приймає активну участь у Вчених Радах академії та АХІ (проф. Джугурян Т.Г., проф. Бредньова В.П.), на адміністративних та громадських посадах (ст. викл. Перпері А.О. – заступник директора АХІ, проф. Бредньова В.П. – голова профспілки АХІ та член профкому ОДАБА, доц. Калінін О.О. – міжнародний майстер з шахів й відомий організатор спортивних змагань). Кафедра щорічно проводить студентські та шкільні відкриті олімпіади з нарисної геометрії та креслення.
рисунок
У поточному навчальному році на кафедрі під керівництвом проф. Джугуряна Т.Г. працюють д.т.н., проф. Браілов О. Ю., к.т.н., проф. Бредньова В.П., к.т.н., проф. Марченко В.С., к.т.н., доц. Вікторов О. В., к.т.н., доц. Калінін О.О., к.т.н., доц. Сидорова Н.В., старші викладачі: Ємельяненко Т.В., Кирлянд М.Б., Кльоб Н.В., Перпері А.О., Шликова Т.Г., Яворська Н.М., асистенти: Доценко Ю.В., Думанська В.В. Весь професорсько-викладацький колектив кафедри докладає багато зусиль для збереження добрих історичних традицій та забезпечення високого рівня підготовки студентів різних спеціальностей.
Т.Г.Джугурян