Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури

ДО ВІДОМА НАУКОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ ПРОЄКТНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Одеська державна Академія будівництва та архітектури готують до видання "Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури". Вісник видається у зв΄язку з рішенням вченої ради академії, протокол №4 від 23 грудня 1999р. та є фаховим виданням (Постанова Президії ВАК України №5-05/4 від 11.04.2001р.).

Статті повинні мати наукову і практичну цінність і містити в собі закінчене вирішення того чи іншого питання в галузі будівництва.Збірник наукових праць.

Архів номерів

Вісник ОДАБАПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

До Вісника приймаються рукописи обсягом 3-5 сторінок разом з малюнками, таблицями та списком літератури. Вимоги до оформлення рукописів такі:

1. Доповіді надсилаються на дискеті (якщо це можливо потрібно записати копію файла статті в папці "Копия") та паперовому носії (1 примірник, підписаний автором). Текстовий редактор - Word for Windows (російська версія);
2. Розмір аркушу: 148 х 210 (А5);
3. Поля: -2,0 см.
4. Пропонуються такі розміри шрифтів:
- Times New Roman;
- для УДК - 10 кегель, великі літери, жирний;
- для прізвищ авторів - 10 кегель, жирний;
- для назви організації і міста - 10 кегель, курсив;
- для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) - 10 кегель, жирний;
- для заголовків розділів в тексті - 10 кегель, жирний;
- для основного тексту - 10 кегель, нормальний;
- слово Література - 9 кегель, жирний;
- для переліку джерел, через 1 інтервал - 9 кегель, нормальний;
5. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша;
6. Абзацний відступ від основного тексту - 0,5 см;
7. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюється на ширину аркуша, назва статті, вирівнюється по центру аркуша;
8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка;
9. Малюнки повинні бути вмонтовані в текст;
10. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією - віддаль повинна бути в 2 інтервали, між анотацією та текстом, текстом та переліком джерел - віддаль повинна бути в 1 інтервал;
11. Статті подаються українською мовою, російською або англійською мовами. Рішення про включення статті до збірника приймає редакційнаколегія (головний редактор, керівник Півд. Укр. Від АБУ, акад., д.т.н., проф. - Дорофєєв В.С.; відповідальний редактор, акад., д.т.н., проф. - Вировий В.М.; відповідальний секретар, акад., к.т.н., проф. - Мішутін А.В.; технічний редактор - Дегтярьова О.А.)


Для погашення витрат, зв΄язаних з друкуванням Вісника ОДАБА, необхідно перерахувати 3 долари США за одну сторінку надрукованого тексту. Кошти приймаються в гривнях за курсом НБУ на день оплати на почтовий рахунок "Центра НТТМ по АС ОГАСА" р/с. 2600030011431 в обл.дирекции УСБ г. Одессы, МФО 328016, Код 21028281 с грифом "Вестник ОГАСА"


Статті направляти за адресою:
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Оргкомітет "Вісник ОДАБА".


Статті приймаються разом з експертним висновком, відомостями про авторів статті та платіжним дорученням про переказ коштів, або їх копій.


З усіх питань звертатись за адресою:
65029, м. Одесса, вул. Дідріхсона,4,
Одеська державна академія будівництва та архітектури.
Редколегія "Вісника".


Телефони:
(48) 7206480 - Дорофєєв Віталій Степанович
7206334 - Вировий Валерій Миколайович
7206837 - Мішутін Андрій Володимирович
7206324 - Дегтярьова Ольга Анатоліївна